facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odpověď rektora Univerzity Palackého v Olomouci na otevřený dopis

11. 5. 2022
Odpověď rektora Univerzity Palackého v Olomouci na otevřený dopis

V reakci na otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, zveřejňujeme odpověď rektora Martina Procházky. Celý text odpovědi na oteřený dopis naleznete níže.

Vážení kolegové, vážení signatáři,

děkuji za Váš zájem o dění na Univerzitě Palackého v Olomouci; jsem si vědom toho, že události posledních let na UP jsou předmětem trvajícího zájmu jak odborné, tak i obecné veřejnosti.

Nemohu než souhlasit s tezemi uváděnými v posledním odstavci Vašeho dopisu. Potvrzuji ze své vlastní zkušenosti bývalého člena Etické komise UP, že nestranné, důkladné a transparentní prošetření podezření je skutečně zásadní pro fungování samoregulačních mechanismů vědy. V souvislosti s tímto tak byla v minulých dnech Akademickému senátu UP předána relativně obsáhlá novelizace Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP, přičemž tato novelizace bude projednávána na zasedání Akademického senátu UP dne 25. 5. 2022. Touto novelizací mají být výslovně řešeny také některé z otázek, které byly předmětem řízení před Etickou komisí UP v minulých letech (otázka odpovědnosti korespondenčního autora v rovině etické, reflexe Vámi zmiňovaných útoků na prof. Karla Indráka, téma zneužití postavení či vlivu a podobně).

Novelizaci Etického kodexu pak bude následovat též úprava procesních pravidel (Jednacího řádu Etické komise UP); předmětem detailnější úpravy budou mj. otázky ochrany všech osob dotčených příslušným řízením, proces přijetí návrhu a jeho další projednání, a to včetně rozšíření možností týkajících se nezávislého externího posouzení věci dožádaným panelem odborníků.

Hodnotím záležitosti etické povahy podle jejich věcné podstaty, konzultuji je s Etickou komisí UP a snažím se při rozhodování v těchto věcech nalézat nejlepší zájem UP a neopomíjet práva osob dotčených řízením. Je však realisticky třeba říci, že v těchto záležitostech je vždy přinejmenším část osob nespokojena s postupem, který je zvolen, s výsledkem řízení před Etickou komisí UP, s vyvažováním zájmů osob dotčených danou věcí a zájmů akademické obce, s přílišnou medializací věci nerespektující zájmy dotčených osob, či naopak s její nedostatečnou medializací nerespektující zájmy akademické obce. V tomto ohledu pak mohu plně potvrdit slova svého předchůdce v pozici rektora UP, který danou agendu opakovaně hodnotil jako nejobtížnější část agendy rektora.

Veškerá podání, která jsou mi v těchto věcech adresována, řeším maximálně nestranně a v náležité míře se k tomu snažím využívat příslušný poradní orgán rektora, Etickou komisi UP. Dodávám, že členy Etické komise UP volí akademické senáty všech fakult UP, čímž je velmi vhodně zajištěna reprezentace zájmů i odborností. Veškerá podání posuzuji dle jejich obsahu a nezávisle na tom, koho se týkají. Jsem zároveň zcela přesvědčen, že stejně tak postupuje i Etická komise UP.

Zdá se však, že je spíše pravidlem, že dotčená část akademické obce UP je při hodnocení podnětů či stanovisek Etické komise UP zásadně rozdělena, jde-li o záležitosti dotýkající se osob spjatých s Přírodovědeckou fakultou UP či vysokoškolským ústavem CATRIN. Zcela běžně se tak stává, že k Etické komisi předkládaný podnět je některými aktéry považován za vysoce relevantní a odůvodněný; jinými aktéry je pak daný podnět nahlížen jako účelový útok či zastrašování.

Nemohu a nechci se však zabývat ničím jiným, než věcnou podstatou těchto podnětů a mohu tak přislíbit, že veškerým podnětům věnuji a budu nadále věnovat totožnou pozornost, ať už bude jejich autorem kdokoli a ať se budou týkat kohokoli.

 

Se zdvořilým pozdravem

prof. Martin Procházka, 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

 


Reakci na otevřený dopis zveřejnila také Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu CATRIN. Přečíst si jej můžete zde.