facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

5. 5. 2022
Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

Otevřený dopis, který se týká situace na Univerzitě Palackého v Olomouci, byl zaslán rektorovi univerzity Martinu Procházkovi. Kopii obdržela také Česká konference rektorů a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. Níže přikládáme text otevřeného dopisu včetně signatářů, kteří dopis podepsali. 

Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi

Na vědomí: Česká konference rektorů; Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petr Gazdík

Vážený pane rektore,

již několik let se znepokojením sledujeme události na Univerzitě Palackého v Olomouci v souvislosti s případy závažného porušování etiky vědecké práce a konfliktem ohledně vzniku a fungování vysokoškolského ústavu CATRIN, jehož některých pracovníků se ona etická pochybení přímo týkají. V této souvislosti nás ještě větším znepokojením naplňují nedávné bezprecedentní útoky na některé zvolené zástupce orgánů akademické samosprávy. Konkrétně se jedná o děkana Přírodovědecké fakulty UPOL Martina Kubalu, na kterého byl mimo jiné podán podnět (adresovaný i ministrovi školství) vyžadující nejmenování do funkce, a na senátora Akademického senátu UPOL a člena Dozorčí rady CATRIN Michala Botura [12].

Za oběma těmito útoky stojí vedení Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu CATRIN [3]. Domníváme se, že se v těchto případech jedná o účelovou kampaň, která má zastrašit případné kritiky fungování CATRIN a je primárně vedena snahou odstranit děkana, který se v minulosti soustavně zasazoval za zodpovědné, důsledné a transparentní řešení etických kauz pracovníků vysokoškolského ústavu CATRIN. V této souvislosti také připomínáme, že se tak děje v situaci, kdy oficiální vedení ústavu CATRIN soustavně odmítá a relativizuje jakákoli pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN, ačkoliv tato byla několikrát jednoznačně stvrzena etickými komisemi [45]. Zmíněné útoky činovníků CATRIN na zástupce orgánů akademické samosprávy tak velmi nepříjemným způsobem připomínají jednu z mediálně nejznámějších kauz na UPOL spojenou s podezřením, že student doplatil na svoje upozornění na podvod, a která kulminovala dokonce útoky na tehdejšího předsedu Etické komise UPOL prof. Indráka [6, 7, 8].

Jsme přesvědčeni, že nestranné, důkladné a transparentní prošetřování veškerých podezření z neetického jednání ve vědecké práci je standardní součástí samoregulačních mechanismů vědy a ve skutečnosti nemůže žádnou univerzitu ani výzkumnou instituci trvale poškodit. Naopak, pověst a dobré jméno univerzity jsou zásadním způsobem v sázce tehdy, když široká akademická veřejnost nabývá dojmu, že jsou problémy etické integrity vědy systematicky popírány, bagatelizovány či zametány pod koberec, a že ti, kdo na tyto problémy upozorňují, jsou vystavováni nepříjemným osobním útokům bez rázné a účinné ochrany ze strany instituce. Apelujeme tímto na vedení UPOL, aby se k těmto problémům postavilo zodpovědně, a tím vyslalo jasný signál ohledně hodnotového směřování UPOL a ohledně toho, co je a co není v životě akademické obce akceptovatelné.

Za signatáře:

Prof. Radim Beránek, Institut für Elektrochemie, Universität Ulm
Prof. Václav Hořejší, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Jménem Asociace děkanů přírodovědných fakult:

doc. Jan Hradecký, děkan, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
doc. Tomáš Kašparovský, děkan, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. Pavel Kozák, děkan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
doc. Jan Kříž, děkan, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
doc. Mirko Rokyta, děkan, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
prof. Hana Šantrůčková, děkanka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
doc. Michal Varady, děkan, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
prof. Jiří Zima, děkan, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
doc. Miloš Železný, děkan, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

K dopisu se dále připojili:

Prof. Vladimír Baumruk, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Prof. Jiří Damborský, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, člen Učené společnosti
Prof. Ingeborg Fialová-Fürstová, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Bohuslav Gaš, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Prof. Milan Gelnar, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity
Prof. Martin Hof, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, člen Učené společnosti
Prof. Josef Jařab, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Jan Kratochvíl, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Prof. Jaromír Leichmann, Přírodovědecká fakulty Masarykovy univerzity
Prof. Vladimír Mareček, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Prof. Zdeněk Němeček, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Dr. Milan Orlita, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, CNRS, Grenoble
Prof. Tomáš Polívka, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. Blanka Říhová, Mikrobiologický ústav AV ČR, členka Učené společnosti
Prof. Zdeněk Samec, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Prof. Juraj Ševčík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Prof. Jan Trlifaj, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, člen Učené společnosti
Prof. František Vácha, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. Jan Valenta, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy