facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumná infrastruktura ENREGAT: Výzkum energetického a materiálového využití odpadů

18. 11. 2021
Výzkumná infrastruktura ENREGAT: Výzkum energetického a materiálového využití odpadů

Celkem 56 publikací v impaktovaných časopisech, pět desítek článků ve sbornících, 23 závěrečných prací, tři funkční vzorky, dva patenty, jeden prototyp či čtyři produkty zavedené do poloprovozu. To jsou jen některé z dosavadních výsledků, k nimž přispěla velká výzkumná infrastruktura (VVI) ENREGAT na VŠB - Technické univerzitě Ostrava.

Velká výzkumná infrastruktura Energetické využití odpadů a čištění plynů ENREGAT je otevřená infrastruktura na Institutu environmentálních technologií (IET), jedné ze součástí vysokoškolského ústavu Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) při VŠB-TUO. ENREGAT od roku 2019 nabízí zdarma služby vědcům, výzkumným pracovníkům či studentům z tuzemska i zahraničí v rámci otevřeného přístupu. S komerčními firmami funguje spolupráce v rámci smluvního a kolaborativního výzkumu. Infrastruktura je zaměřena na interdisciplinární výzkum energetického a materiálového využití odpadů při současné minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

VŠB foto

VŠB-TUO

„Jedinečnost infrastruktury ENREGAT spočívá v možnosti provádět základní a aplikovaný výzkum zaměřený na několik technologií energetického využití odpadů od laboratorního až po pilotní zařízení pro širokou škálu odpadů. Díky tomu lze následně posoudit vhodnost technologie pro vybraný typ odpadu. Kromě toho naše infrastruktura umožňuje výzkum řady technologií pro snižování emisí různých plynných znečišťujících látek, například oxidů dusíku, oxidu uhličitého či organických látek. A to prostřednictvím laboratorních testů až po ověření v pilotním měřítku v reálném odpadním plynu ze spalování odpadů v naší poloprovozní spalovně,“ uvedla koordinátorka VVI a ředitelka Institutu environmentálních technologií Lucie Obalová.

ENREGAT nabízí zájemcům služby v pěti základních oblastech. Jedná se o spalování odpadů, termochemické procesy, anaerobní digesci, katalytické a fotokatalytické čištění plynů a analytický servis. Představuje jedinečnou základnu pro realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí spalovacích, pyrolýzních a anaerobních procesů a v oblasti katalytického, sorpčního a fotokatalytického čištění vznikajících plynů. Kromě toho ENREGAT umožňuje také výzkum v souvisejících oblastech, například odolnosti žáruvzdorných materiálů používaných při spalování odpadů, materiálového využití strusky a popílku, možností využití produktů pyrolýzy a analytických služeb.

Společným výsledkem spolupráce výzkumníků ze Západopomořanské technologické univerzity v polském Štětíně a ostravských vědců a operátorů ENREGAT je například odborný článek publikovaný v prestižním časopise Catalysis Today, jehož autoři zkoumali vliv kalcinace TiO2/rGO na účinnost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého. „Na základě dosažených výsledků zahraniční uživatelka podala další projekt na využití infrastruktury ENREGAT. Nyní je na naší univerzitě na dvouměsíční stáži a opět využívá nabízenou infrastrukturu,“ prozradila jedna z autorek publikace a současně předsedkyně mezinárodní vědecké rady velké výzkumné infrastruktury ENREGAT Kamila Kočí.

Spolupráci s infrastrukturou si ale pochvalují i zástupci soukromých firem, kteří technologie a zařízení na akademické půdě využívají v rámci smluvního a kolaborativního výzkumu. „Využití velké výzkumné infrastruktury ENREGAT vedlo k vývoji prototypu domovní čistírny odpadních vod realizovaného v rámci smluvního výzkumu. Prototyp je ve spolupráci s Institutem environmentálních technologií testován v reálných podmínkách a na základě výsledků jsou navrhovány funkční úpravy vedoucí ke zvýšení účinnosti procesu,“ uvedl jeden ze spolupracujících partnerů z komerční sféry – společnosti SINEKO Engineering.

Spolupráci s touto infrastrukturou dosud využilo na 176 středoškoláků, vysokoškolských studentů i výzkumníků. Další uživatelé jsou vítáni.

VVI ENREGAT je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Více o infrastruktuře zjistíte na jejím webu.

 

Zdroj: VŠB-TUO


Nepřehlédněte první dva úvodní díly našeho seriálu věnovaného výzkumným infrastrukturám. První díl je věnován infrastrukturám v Evropě, druhý pak těm domácím

Příspěvek vznikl ve spolupráci s projektem Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM), který společně řeší Technologické centrum AV ČR a TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE. Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR.