facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumný projekt DigiWELL má pomoci v oblasti duševního zdraví

19. 4. 2024
Výzkumný projekt DigiWELL má pomoci v oblasti duševního zdraví

DigiWELL je spojení dvou slov: digitální technologie a wellbeing. Jedno totiž výrazně ovlivňuje druhé. Mezinárodní vědecký projekt DigiWELL hledá cesty, jak podpořit duševní zdraví za využití nejmodernějších technologií.

Digitální technologie jsou v médiích obvykle skloňovány v souvislosti s negativním dopadem na naše duševní zdraví a pohodu. Vzhledem k tomu, že nás nejrůznější komunikační a informační technologie obklopují v každodenním životě, je nezbytné na ně nahlížet zcela novým způsobem, jako na nástroj, který by nám měl sloužit v mnoha oblastech lidského konání, a to včetně lidského zdraví. Projekt DigiWELL Pedagogické fakulty Ostravské univerzity by měl v budoucnu nabídnout nové možnosti a metody využívání nejmodernějších technologií ve prospěch duševní pohody, spokojenosti a zdravého životního stylu.

Díky mezinárodnímu a interdisciplinárnímu složení jednotlivých vědeckých týmů má ostravský projekt DigiWELL potenciál stát se nositelem výrazných inovací a poznatků v oblasti wellbeingu. Jedním z přínosů tohoto projektu bude velké množství získaných dat mapujících chování nejrůznějších sociálních skupin na internetu a dalších komunikačních platformách. Jejich vyhodnocení pak ukáže, jaké dopady na společnost i jednotlivce můžeme od nových technologií nyní i v budoucnu očekávat. 

Sdílení dat výsledků výzkumu i přínos pro praxi

Do projektu je zapojeno šest výzkumných týmů z osmi vědecko-výzkumných institucí, celkem 58 tuzemských i zahraničních vědců z oboru psychologie, kognitivní vědy, mediálních studií a komunikace, kinantropologie, sociologie, sociální práce, duševního a veřejného zdraví, statistiky a informatiky. Společně se zaměří na různé možnosti využití digitálních technologií, kdy cílem je nabídnout jak firmám, tak odborné i laické veřejnosti data, analýzy, nástroje, mobilní aplikace a metody podporující duševní zdraví.


Všechna získaná data, metody, nástroje a řešení vyvinutá v rámci našeho projektu chceme otevřeně sdílet, aby sloužily výzkumníkům a veřejnosti i po skončení tohoto projektu.


„Tým projektu vznikal celkem organicky z lidí a institucí, které v oblasti digitálních technologií a wellbeingu již výzkum několik let dělají. Měli jsme společný cíl, a to skokově posunout českou vědu v oblasti wellbeingu synergickým výzkumem, který bude plodit nové postupy a metody využitelné v praxi,“ uvádí hlavní garantka projektu Steriani Elavsky.

Snahou je, aby výstupy projektu byly využívány například v psychoterapii, v preventivních opatřeních a psychologických intervencích na školách, v sociálních službách, v neziskových organizacích, v soukromém sektoru apod. K tomu má přispět i koncept takzvané otevřené vědy, který komukoli umožňuje vhled a přístup k výsledkům výzkumu.

„Celý projekt je koncipován na principu otevřené vědy, všechna získaná data, metody, nástroje a řešení vyvinutá v rámci našeho projektu chceme otevřeně sdílet, aby sloužily výzkumníkům a veřejnosti i po skončení tohoto projektu,” doplňuje Elavsky.

DigiWELL pro region

Výzkum má výrazný potenciál k dlouhodobým pozitivním změnám ve společnosti nejen našeho regionu. Mimo jiné by měl přispět k vyrovnání sociálních nerovností a podpoře znevýhodněných skupin obyvatel, pro něž jsou digitální technologie hůře dostupné a zároveň jim schází dovednosti a znalosti, aby je mohli plně využívat ve svůj prospěch. Měl by rovněž vést k předcházení a prevenci rizikového chování při využívání digitálních technologií včetně umělé inteligence.


Je to velká příležitost k propojení sociálního výzkumu a technologií, tedy velká příležitost pro Ostravu, aby se stala lídrem v moderně pojatých IT aplikacích s dopadem na společnost.


„Projekt DigiWELL je jedním z projektů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, který může pomoci k restrukturalizaci našeho regionu. Je to velká příležitost k propojení sociálního výzkumu a technologií, tedy velká příležitost pro Ostravu, aby se stala lídrem v moderně pojatých IT aplikacích s dopadem na společnost,” uzavírá děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Daniel Jandačka.

DigiWELL je rozkročen do mnoha směrů: přináší mezinárodní zapojení a rozvoj excelentních výzkumných týmů, podporuje interdisciplinární přístupy, kdy mezi sebou úzce spolupracují jak vědci z oblasti humanitních věd, tak vědci z oblasti informačních technologií, zároveň projekt nabízí příležitosti začínajícím vědcům, má silnou aplikační složku, kdy se počítá s transferem poznatků přímo do praxe s pozitivním dopadem na region i jednotlivce. Hlavním přínosem bude rozvoj vědy v oblasti wellbeingu, který se stává klíčovým tématem v přístupu k duševnímu zdraví.

 

Zdroj: Ostravská univerzita