facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čtvrtinu patentů vloni přihlásily vysoké školy a výzkumné ústavy

21. 3. 2019
Čtvrtinu patentů vloni přihlásily vysoké školy a výzkumné ústavy

Přibližně čtvrtinu domácích patentových přihlášek v minulém roce podaly vysoké školy a výzkumné ústavy. Celkově ale počet domácích patentových přihlášek od českých přihlašovatelů poklesl. Naopak v zahraničí Češi patentovali více. Vyplývá to z výroční zprávy Úřadu průmyslového vlastnictví.

Počty patentových přihlášek, stejně jako počty národních patentů, jsou všeobecně považovány za jeden z ukazatelů mezinárodní konkurenceschopnosti, ekonomické síly a stavu výzkumu a vývoje v zemi. Nabízejí výhled vývoje hospodářství, informují o trendech v jednotlivých oborech a oblastech techniky. Spolu s počty evropských patentů validovaných pro naše území rovněž vypovídají o České republice z hlediska její ekonomické atraktivity pro zahraniční podnikatele a exportéry.

Češi patentovali méně doma, ale více v Evropě a USA

Ze statistických údajů vyplývá, že počet patentových přihlášek domácích přihlašovatelů se v roce 2018 snížil o téměř 15 % ve srovnání s rokem 2017. Z  678 podaných domácích přihlášek jich bylo, stejně jako v letech předchozích, nejvíce z oboru doprava a skladování, a to 17 %. V dalších nejpočetnějších oborech, kterými jsou měření a optika, a obor zdraví a zábava, bylo podáno 10 % respektive 7 % přihlášek vynálezů. Mezi přihlašovateli přetrvává aktivita ze strany českých vysokých škol výzkumných ústavů, které v loňském roce podaly více než čtvrtinu patentových přihlášek.

Také počet žádostí českých přihlašovatelů o získání ochrany v zahraničí prostřednictvím systému PCT, který zjednodušuje proces vícenásobných podání národních patentových přihlášek u více než 150 smluvních států, v loňském roce poklesnul o 14 %. Stoupající trend lze naopak vysledovat v počtech přihlášek a udělených patentů českým přihlašovatelům ve Spojených státech a u Evropského patentového úřadu (EPO), u kterého Čeští přihlašovatelé vloni podali o 17,5 % přihlášek více než v roce 2017 (psali jsme zde).

Zájem o patenty potvrzuje atraktivitu Česka pro zahraniční podnikatele

Zahraniční přihlašovatelé preferují pro získání patentové ochrany v České republice cestu prostřednistvím evropského patentového systému. Podávají tedy evropské patentové přihlášky, které jsou po splnění požadavků pro nabytí účinnosti uděleného evropského patentu na českém území Úřadem průmyslového vlastnictví validovány. V roce 2018 získalo touto cestou ochranu na území České republiky 7 054 patentů, což je o 2 % více než v roce předchozím.

Z hlediska státního rozpočtu došlo v roce 2018 k dalšímu navýšení příjmů plynoucích z udržovacích poplatků za tyto patenty, plátci jsou především zahraniční subjekty. Vývoj potvrzuje, že Česká republika je chápána majiteli evropských patentů jako území příhodné pro podnikání, jako vyspělé teritorium, na kterém je potřeba zajistit ochranu nových technologií a výrobků. Z celkového počtu udělených evropských patentů v roce 2018 bylo v České republice validováno 5,7 % patentů, nejvíce jejich německými majiteli.

patenty1Zdroj: Výroční zpráva ÚPV 2018

 

Úřad v roce 2018 udělil 512 patentů, z toho 455, tedy 89 %, domácím přihlašovatelům. Vysokým školám bylo uděleno 147 patentů, což je o 30 méně, než v roce 2017, a odpovídá to počtu z roku 2012. Celkový počet patentů platných na území České republiky na konci roku 2018 činil 45 tisíc.

Ochrana užitným vzorem je častější než patent

Pro některá technická řešení, například řešení menšího ekonomického významu či krátkodobého využití, je rychlejší a méně nákladnou cestou ochrany, oproti patentu, ochrana užitným vzorem. Užitným vzorem lze chránit nová technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Na rozdíl od patentové ochrany jsou z možnosti ochrany užitným vzorem vyloučeny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.

Čeští přihlašovatelé využívají již standardně pro ochranu technických řešení institutu užitného vzoru častěji než ochrany patentem. V posledních třech letech se počty přihlášek užitných vzorů pohybují na stejné úrovni. V roce 2018 bylo podáno 1 247 přihlášek užitných vzorů, z toho 95 % domácími přihlašovateli. Nejvíce přihlášek bylo z oborů doprava, stavby, měření a optika.

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal v roce 2018 do rejstříku 1 130 užitných vzorů. Celkový počet zapsaných užitných vzorů platných na území České republiky na konci roku 2018 činil 7 564.

vzory1

Zdroj: Výroční zpráva ÚPV 2018

 

Úřad průmyslového vlastnictví nabízí řadu dalších způsobů ochrany duševního vlastnictví, včetně průmyslových vzorů, označení původuzeměpisných označení či ochranných známek, z nichž každý způsob má svá specifika a uplatnění. Více o nich včetně četnosti využívání těchto nástrojů v minulých letech naleznete ve zveřejněné Výroční zprávě za rok 2018.

V oblasti ochranných známek letos Česko čekají novinky spojené se zaváděním praxe podle novely zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která nabyla účinnosti v lednu 2019. Novela usiluje o sladění systému ochranných známek České republiky se systémem ochranných známek Evropské unie upraveným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 za účelem zajištění shodných či obdobných podmínek pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce v České republice, jaké obsahuje úprava ochranné známky EU. Více o novele si můžete přečíst v článcích Aleny Biskupové nebo Davida Karabce.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví