facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patent a jak o něj můžu přijít

10. 5. 2021
Patent a jak o něj můžu přijít

Pokud jste v pozici, kdy již máte patent nebo máte o patent zájem, tak je pro vás podstatné vědět i kdy nebo za jakých okolností můžete o patentem zajištěný monopol přijít. Vědět, jak může skončit platnost patentu je důležité i ve chvílích, kdy vám nějaká práva vašich konkurentů překáží, a vy byste chtěli předmět, který je chráněn patentem, či užitným vzorem využívat. Následující článek s videem shrnuje vše důležité.

K ukončení platnosti patentu může dojít několika způsoby. Přehled možností, které budou dále rozebrány, je shrnut v bodech níže:

  • Skončí maximální doba platnosti patentu nebo užitného vzoru
  • Nejsou uhrazeny udržovací poplatky patentu (případně patentové přihlášky) nebo není užitný vzor obnoven
  • Došlo ke zrušení patentu nebo k výmazu užitného vzoru
  • Prohraný spor o vlastnictví patentu

Maximální platnost patentu nebo užitného vzoru

Uplynutí maximální doby platnosti je nejméně bolestivá varianta pro vlastníka a nejvíce nepříjemná pro třetí strany. Patenty i užitné vzory jsou vždy omezeny maximální dobou, po kterou mohou platit. V současnosti je tato délka prakticky po celém světě 20 let od podání přihlášky vynálezu v daném státě. Výjimkou jsou léčiva, kde lze získat ještě tzv. ochranná dodatková osvědčení, která prodlouží platnost monopolu až o 5 let.

Maximální doba platnosti užitných vzorů se v jednotlivých zemích liší. Nejčastěji je maximální platnost 10 let od podání přihlášky, toto platí například pro Českou republiku, Slovensko, Polsko nebo Německo.

Neuhrazení udržovacích poplatků

Pro udržení platnosti patentu je nutné včasně hradit udržovací poplatky. Ve většině teritorií jsou udržovací poplatky hrazeny jednou za rok a postupně se jejich výše zvyšuje. Kdy je nutné poplatky hradit se liší v závislosti na teritoriu. Pokud jste zastoupeni patentovým zástupcem, tak Vás o nich bude informovat on. V některých zemích je nutné udržovací poplatky hradit již po podání přihlášky (tedy před udělením), v jiných až po určité lhůtě, například 3 let, v dalších pak až po udělení patentu. Pokud jste majitelem patentu, tak většina států od zahraničních přihlašovatelů vyžaduje, aby byli zastoupeni a aby udržovací poplatky hradili skrze místního zástupce. Udržovací poplatky s časem rostou.

V případě užitných vzorů je pak nutné provádět obnovu zápisu, kdy frekvence záleží na národních úpravách.

V případě neuhrazení udržovacích poplatků nebo nepožádání o obnovu, a to ani v dodatečné poshověcí lhůtě (pokud taková v daném státě existuje), je platnost patentu či užitného vzoru ukončena a právo zaniká bez možnosti jej opět obnovit. Účinky neuhrazení udržovacího poplatku jsou s okamžitou platností a bez zpětné platnosti (ex nunc) a dochází k nim nesplněním úkonu k poslednímu dni lhůty.

Zrušení patentu nebo výmaz užitného vzoru

Jelikož se může stát, že patent je udělen v rozporu s podmínkami, které na něj jsou kladeny, či že je užitný vzor zapsán v rozporu s podmínkami na něj kladenými, tak je možné, aby třetí strany toto právo zneplatnily.

Patent může být zrušen, pokud třetí strana prokáže, že nesplňoval podmínky udělení. Například může prokázat, že ke dni podání nebyl předmět vynálezu nový nebo nezahrnoval vynálezecký krok. U užitného vzoru je postup obdobný, s tím rozdílem, že nejde o zrušení, ale o návrh na výmaz z rejstříku. Je třeba si uvědomit, že užitné vzory jsou zapsány bez věcného průzkumu (tedy bez prověření novosti a dostatečné tvůrčí činnosti ze strany úřadu).

Návrh na zrušení nebo návrh na výmaz může mít tři výsledky. Prvním je úplné zrušení patentu nebo úplný výmaz užitného vzoru. To znamená, že dojde k absolutnímu zrušení. Naopak, pokud bude návrh neúspěšný, tak zůstává patent nebo užitný vzor v platnosti beze změn. Třetí možností je, že návrhu bude vyhověno částečně. Dojde tedy ke změnám patentových nároků a patent zůstane v platnosti v pozměněném znění.

Účinky zrušení patentu nebo užitného vzoru a taktéž účinky změn patentových nároků v případě částečného vyhovění návrhu na zrušení jsou od počátku a se zpětnou platností (ex tunc).

Prohraný spor o vlastnictví patentu

Další možností, jak o patent přijít, je, když na něj nemáte právo. V případě, kdy nebudete mít upraveny vztahy mezi přihlašovatelem a původcem, případně s jinou právnickou osobou, která se na vývoji podílela (například univerzitou, konstrukční kanceláří a podobně), tak může dojít ke zpochybnění Vašeho práva vlastnit patent.

Je proto nutné vhodně a v souladu se zákonem upravit vztahy se všemi původci řešení, případně i s právnickými osobami, které vynález vytvořily. V případě, že je původce zaměstnancem přihlašovatele, tak na to zákon pamatuje a při splnění zákonem daného postupu přechází právo na patent na zaměstnavatele.

Následující video problematiku „jak o patent přijít“ rozvádí do větších detailů a to hlavní ukazuje na konkrétních příkladech:

 

Zdroj: patententer2


PatentEnter s.r.o. je společnost patentových zástupců poskytující služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví zahrnující ochranu technických inovací patenty či užitnými vzory, ochranu značky prostřednictvím ochranných známek a ochranu vzhledu výrobků průmyslovými vzory. S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. Spolupracujeme i s dalšími odborníky a kancelářemi v České republice i v zahraničí, díky čemuž umíme stejný rozsah služeb zajistit prakticky po celém světě.