facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Průmyslová práva a licence: Ochranná známka

8. 3. 2018
Průmyslová práva a licence: Ochranná známka

dalším díle seriálu k otázkám průmyslových práv a licencí se budeme zabývat tématem ochranných známek. Jde o označení, které za způsobilých podmínek, odlišuje službu či výrobek od ostatních. Jako takové mohou být chráněny zákonem.

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení působilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Právní úprava ochranných známek je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.

Ochrana známek na území České republiky

Na území České republiky požívají ochrany takové ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (národní ochranné známky); s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky (mezinárodní ochranné známky); zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady evropských společenství o ochranné známce Společenství (ochranné známky Evropské unie); a dále na území České republiky všeobecně známé známky ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.

Starší ochranná známka

Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti rozumí národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka, ochranná známka Evropské unie, má-li dřívější datum podání; dále ochranná známka Evropské unie, k níž je uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky, přihlášená ochranná známka, pokud bude zapsána; všeobecně známá, známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá.

Důvody pro odmítnutí ochrany

Do rejstříku se nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku; které nemá rozlišovací způsobilost; které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji; které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností; které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech; které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu; které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy; které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby; přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ; které obsahuje označení požívající ochrany podle Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány; které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v Pařížské úmluvě, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu; které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol; jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv; a také jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Shoda se starší ochrannou známkou

Do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. To neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Námitky proti zápisu do rejstříku

Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky zejména z důvodu shodnosti či podobnosti, kdy by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu, nebo v případě porušování osobnostních práv fyzických osob nebo autorských práv, nebo v případě kdy přihláška není podána v dobré víře.

Práva z ochranné známky

Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Nestanoví-li zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat zejména označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána.

Práva vlastníka ochranné známky

V případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky má vlastník ochranné známky právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny; může se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to i v penězích. Právo na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody zůstává nedotčeno. Vlastník ochranné známky je oprávněn se rovněž domáhat náhrady škody způsobené jednáním uskutečněným v době po zveřejnění přihlášky a přiměřeného zadostiučinění. Soud rozhodne ve věci až po zápisu ochranné známky do rejstříku.

Vlastník ochranné známky má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby, na nichž nebo na jejichž obalech, popřípadě na provázejících dokladech je umístěno označení shodné či podobné s jeho ochrannou známkou, právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázející výrobky nebo služby; rozhodnout o tomto právu přísluší soudu, který žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení.

Vlastník ochranné známky může požadovat, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo ohrožuje práva z ochranné známky, stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem.

Omezení účinků ochranné známky

Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu; údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností; označení nezbytné k určení účelu výrobkunebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů; nebo pokud užívání je v souladus obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Vyčerpání práv z ochranné známky

Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

Užívání ochranné známky

Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, může být prohlášena za neplatnou nebo a může být rozhodnuto o jejím zrušení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. Za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost; umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

Změna vlastníka

Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou. Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku.

Přihláška ochranné známky

O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu, přičemž každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky. Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Zápis ochranné známky do rejstříku

Vyhovuje-li přihláška požadavkům zákona, nebyloli řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu. Úřad vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku. Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti.

Vzdání se práv k ochranné známce, zrušení a neplatnost

Vlastník se může u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich. Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže např. ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody. Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Existuje-li však důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Kolektivní ochranná známka

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob. Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení se stanoví písemnou smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky uzavřenou všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení. Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku. Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.

Ochranná známka Evropské unie

Všechny fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné známky Evropské unie, v anglickém znění European Union trade mark (EU trade mark). Ochrannou známku Evropské unie mohou tvořit všechna označení, schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Evropské unie, mohou být například slova, fantazijní či patřící do běžného jazyka (v tom případě musí jít o slova, která nejsou užívána v daném jazyce jako druhové označení zboží nebo služeb, jichž se známka týká); jména a příjmení; podpisy; písmena, číslice; zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga; slogany; kresby, obrázky a obrazové znaky; podobizny; soubory slov nebo grafických prvků; etikety; trojrozměrné ochranné známky, např. tvary výrobků či jejich obalů; barvy a kombinace barev; zvukové známky, zejména hudební fráze.

Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU. Ochranná známka Evropské unie má jednotnou povahu – má stejné účinky v Evropské unii. Může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie. Povinnost užívat ochrannou známku je splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropské unie.

Přihláška ochranné známky Evropské unie může být podána u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Přihlášku je možné rovněž podat přímo u EUIPO. Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky; její výši stanoví prováděcí právní předpis.

 

Autor: David Karabec

Text je výňatkem z publikace: KARABEC, David. Průmyslová práva a licence. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 68 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-155-2.


 Podívejte se na také předchozí publikované díly ze seriálu o průmyslových právech a licencích. Věnují se tématům jako jsou patenty na vynálezy, užitné vzory nebo dodatková ochranná opatření