facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Absolventi MSCA stipendií většinově zůstávají ve svém oboru a ve vědě

25. 3. 2024
Absolventi MSCA stipendií většinově zůstávají ve svém oboru a ve vědě

Všichni výzkumníci, účastnící se akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vyhlášených Evropskou komisí, musí ihned po skončení stipendia a poté s dvouletým odstupem vyplnit hodnoticí dotazník. Téměř 86 % respondentů považuje absolvovanou stáž za velmi dobrou či dobrou, výsledky se mírně liší dle oborů.

stáž

Respondenti jsou obecně velmi spokojení s kvalitou MSCA programu. Dovednosti nabyté během stáže byly pro respondenty velmi přínosné v jejich následné kariéře. V hodnocení s dvouletým odstupem pak více než 98 % respondentů odpovědělo, že zkušenosti nabyté během MSCA stáže využili ve své práci. Více než dvě třetiny stážistů tyto zkušenosti využily značně, nejvíce stážisté působící v oboru chemie (71 %).

MSCA projekty poskytly vědcům také zkušenosti vyvstávající z aktuálních nových potřeb, jako např. zkušenosti v oblasti open science nebo zelených a digitálních technologií.

MSCA stážisté získali zkušenost i mimo akademický sektor

Jedním z cílů programu MSCA je zvýšení mobility vědců napříč státy, vědními disciplínami a sektory. Přibližně jedna třetina MSCA stážistů získala zkušenost v jiném než akademickém sektoru. Nejčastěji se jednalo o vědce z oblasti informatických a inženýrských věd (42 %), přírodních věd (36 %) a sociálních a humanitních věd (35 %).

V dotazníku vyplněném s odstupem dvou let uvedlo 96 % stážistů, kteří strávili alespoň část ze svého stipendia mimo akademický sektor, že tato zkušenost měla na jejich následnou kariéru pozitivní vliv, 54 % respondentů uvedlo, že tato zkušenost jejich kariéře pomohla významně.

Dotazník se také ptal na údaje o zaměstnání stážistů po dvou letech od absolvování jednoho z programů MSCA (Individual Fellowship, COFUND či Innovative Training Networks-ITN). Téměř 50 % stážistů-doktorandů si po absolvování stáže našlo zaměstnání, 26 % se dále vzdělávalo (např. dokončovali své Ph. D.), 15 % jich bylo nezaměstnaných a 10 % jich nebylo zaměstnáno z jiných důvodů (např. rodičovská dovolená, kariérní pauza apod.).

U postdoktorských stážistů byla čísla následující: 79 % postdoktorských stážistů našlo zaměstnání ihned po MSCA stáži, 10 % jich bylo nezaměstnaných, 4 % se dále vzdělávalo a 7 % nebylo zaměstnáno z jiných důvodů (např. rodičovská dovolená, kariérní pauza apod.).

S dvouletých odstupem hodnocení pouze 4 % ze všech bývalých stážistů (7 % doktorských a 1 % postdoktorských) byla v době vyplňování dotazníku nezaměstnaná.

Nejvěrnější svému oboru jsou výzkumníci v sociálních a humanitních vědách

Většina bývalých stážistů pokračuje po MSCA stáži v práci v akademickém sektoru a v oblasti své expertízy. Konkrétně 70 % lidí, kteří absolvovali MSCA stáž (IF, COFUND či ITN), pracují v době vyplnění dotazníku po návratu ze stáže v akademickém sektoru, po dvou letech od absolvování stáže klesá toto číslo na 63 % stážistů. Co se týče věrnosti svému oboru po dvou letech od absolvování stáže, tak nejvěrnější byli stážisté v oblasti sociálních a humanitních věd (92 %), následovaly přírodní vědy (91 %), informatické a inženýrské vědy (91 %). Nejmenší podíl byl mezi výzkumníky věnujícími se vědám o zemi a životním prostředí (77 %).

Stážisté, kteří pracovali mimo akademický sektor, byli ihned po návratu ze stáže zaměstnáni především ve velkých, středních a malých firmách, menší část pak v dalších sektorech (mezinárodní organizace, nemocnice, muzea apod.), privátních neziskových organizacích a veřejných a vládních institucích.

Přes 21 000 dotazníků

Od roku 2018, kdy byly návratové dotazníky pro MSCA stážisty zavedeny, je vyplnilo přes 21 000 MSCA stážistů a takřka 2 500 stážistů vyplnilo následný dotazník po dvou letech od návratu ze stáže.

Nástroj návratového hodnoticího dotazníku byl zaveden v programu Horizon 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace v letech 2014–2020) a doplnil další již existující nástroje jako průzkum Asociace Alumni programu Marie Curie. Dotazníky jsou hlavním nástrojem, jak získat od stážistů zpětnou vazbu týkající se jak dopadu stáže na jejich výzkum a rozvoj dovedností, tak na jejich kariéru a mobilitu v rámci sektorů a oborů po návratu ze stáže.

Velká část MSCA projektů, které byly podpořeny v rámci programu Horizon 2020, právě skončila či ještě probíhá. Dotazníky od stážistů jsou tak stále sbírány a pravidelně vyhodnocovány, Evropská komise hodnocení zveřejňuje.

 

Autor: Vladislava Vojtíšková (Vědavýzkum.cz)

Zdroj: Evropská komise, Technologické centrum Praha – Horizont Evropa 


Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a kolaborativních projektů. Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě působí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu. MSCA jsou zaměřeny na mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci, účast neakademického sektoru (především průmyslu a malých a středních podniků) je vítána.

Rozlišujeme pět typů grantů:

MSCA sítě pro doktorandy (MSCA Doctoral Networks, DN), dříve v programu Horizon 2020 MSCA Innovative Training Networks, ITN

Cílem je školit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. DN zvýší atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. 

MSCA individuální granty pro postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships, PF), v programu Horizon 2020 měla akce název Individual Fellowships, IF

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, včetně těch, kteří se chtějí reintegrovat do evropského výzkumu, prchají ze své země z důvodu např. konfliktu, chtějí se vrátit do výzkumu po kariérní přestávce či hodlají pracovat na výzkumných a inovačních projektech v neakademickém sektoru. 

MSCA výměnné pobyty (MSCA Staff Exchanges, SE), v programu Horizon 2020 měla akce název Research and Innovation Staff Exchange, RISE

Výměny zaměstnanců mají za cíl podporovat inovativní mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů. Tento program podporuje sdílenou kulturu výzkumu a inovací. Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu. Instituce tvořící konsorcium mohou vysílat a/nebo přijímat výzkumné pracovníky, technické, administrativní pracovníky, manažery apod.). 

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (MSCA COFUND), v programu Horizon 2020 měla akce stejný název

MSCA COFUND má za cíl spolufinancovat nové nebo stávající doktorské či postdoktorandské programy, které jsou realizovány na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Díky těmto programům se šíří osvědčené postupy MSCA, včetně mezinárodního, mezisektorového a mezioborového školení v oblasti výzkumu, stejně jako nadnárodní a mezisektorová mobilita výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry. 

MSCA a občané (MSCA and Citizens), v programu Horizon 2020 měla akce název European Researchers’ Night (NIGHT)

Cílem Evropské noci vědců je přiblížit výzkum a výzkumné pracovníky široké veřejnosti, zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních činnostech, posílit veřejné uznání vědeckého a výzkumného vzdělávání, ukázat úlohu výzkumného pracovníka ve společnosti a pro společnost a ekonomiku a dopad práce výzkumných pracovníků na každodenní život občanů, v neposlední řadě zvýšit zájem mladých lidí o výzkum a vědeckou kariéru.