facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akce Marie Skłodowska-Curie posilují vědeckou konkurenceschopnost Evropy

8. 7. 2021
Akce Marie Skłodowska-Curie posilují vědeckou konkurenceschopnost Evropy

Ukončili jste nedávno PhD a chcete si nadále zlepšovat svoje zkušenosti ve vědecko-výzkumné organizaci? Možným řešením je zažádat si o grant, který podporuje mobilitu. Tím pravým projektem pro kariérní růst mladých vědců je Postdoctoral Fellowship jako jedna z tzv. Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA). MSCA ale nabízí mnohem více a s podporou evropských financí se mohou rozvíjet například i výzkumné instituce.

msca 2021 webinar

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) podporují vynikající výzkum prostřednictvím přeshraniční mobility a odborné přípravy a vedou ke kariérnímu rozvoji. Spadají pod 1. pilíř programu Horizont Evropa „Vynikající věda“. Tento program patří mezi hlavní zdroj financí pro doktorský a post-doktorský kariérní rozvoj. Hlavním principem je mobilita. Výzkumný pracovník získá grant mimo zemi, kde dlouhodobě působí. Skoro ve všech případech je platná podmínka, že výzkumní pracovníci nesmí v posledních třech letech před uzávěrkou výzvy v zemi, kde o grant žádají, působit déle než 12 měsíců. Pobytem v zahraničí získá vědec nové znalosti, které ho profesně posunou. 

Zároveň s pozitivním dopadem na jednotlivce jsou rozvíjeny i instituce, které se zapojí do MSCA. Díky akcím se posiluje vědecká konkurenceschopnost Evropy tím, že dochází k rekrutování zahraničních výzkumníků, zvyšování kvality školení a posiluje se uplatnění výzkumných pracovníků na pracovním trhu.

Zuzana Čapková, národní kontaktní pracovnice pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v Technologickém centru AV ČR, k tomu dodává: „Česká republika má potenciál přilákat více kvalitních zahraničních postdoků díky dvěma výzvám navázaným na hodnocení projektů podaných do MSCA. O ERA Fellowships není třeba žádat samostatně, stačí zaškrtnout v administrativní části projektového návrhu MSCA, že uchazeč má o tento grant zájem v případě, že nedosáhne na financování z rozpočtu MSCA. Druhou možnost představuje OP JAK, je třeba včas kontaktovat projektovou podporu a dodat potřebné dokumenty, o vše ostatní se postará instituce."

Jednotlivé akce

V programu Horizont Evropa existuje pět hlavních akcí:

MSCA DN – Doctoral Networks

Sítě pro doktorandy mají za cíl odbornou přípravu doktorandů. V rámci této akce rozlišujeme tři typy projektů, jmenovitě: sítě pro doktorandy, průmyslové doktoráty a společné doktoráty.

MSCA PF – Postdoctoral Fellowships

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro postdoktorandy slouží k profesnímu rozvoji prostřednictvím výzkumu a školicích aktivit šitých na míru danému jedinci. „Individuální granty MSCA (tzv. Postdoctoral Fellowships) slouží rovněž jako návratové granty, neboť je mohou připravit žadatelky a žadatelé, kteří se chtějí vrátit po studiích/působení v zahraničí zpátky do České republiky. Tímto lze účinně bojovat proti odlivu mozků, nastartovat kariéru nadějných mladých vědců a výzkumníků s doktoráty z prestižních evropských i mimoevropských univerzit či výzkumných stáží na vynikajících pracovištích, kteří se chtějí zapojit do domácích výzkumných týmů, případně založit své vlastní,“ říká Čapková.

MSCA SE – Výměnné pobyty

Výměny zaměstnanců jsou projekty v oblasti výzkumu a inovací, jejichž nedílnou součástí jsou výjezdy výzkumných i nevýzkumných pracovníků do institucí zapojených do konsorcia. Cílem těchto projektů je umožnit spolupráci vysokoškolských a výzkumných institucí s institucemi z neakademického sektoru, sdílet znalosti a inovativní myšlenky a podpořit jejich aplikaci či tržní potenciál.

MSCA COFUND – Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy

Evropská komise dále poskytuje finanční příspěvek institucím na řízení nových či již existujících regionálních, národních a mezinárodních programů. Ať už pro doktorandy, či pro zkušené výzkumné pracovníky (postdoky).

MSCA a občané

V neposlední řadě mohou instituce žádat o podporu na uspořádání Evropské noci vědců, největší propagační akce napříč celou Evropou, která má za cíl zvýšit povědomí o evropské vědě a výzkumu a přiblížit práci vědců a výzkumníků široké veřejnosti.

Kritéria pro hodnocení návrhů

Pro hodnocení návrhů projektů se používá tří kritérií. Hodnotí se vědecká kvalita projektu, školení nebo přenos znalostí mezi výzkumníkem a hostitelskou institucí, přičemž relativní váha je 50 %. Dalším kritériem je dopad na profesní růst výzkumných pracovníků a strategie pro šíření a využití výsledků, kde je váha 30 %. V poslední řadě se hodnotí váhou 20 % kvalita implementace projektu.

U individuálních vědecko-výzkumných pobytů se požaduje životopis žadatele, popis infrastruktury hostitelské instituce a potřebného technického vybavení, případně popis partnerských organizací, do kterých mohou výzkumníci vyjíždět na kratší pobyty (secondmenty). U ostatních typů MSCA se požaduje profil klíčových osob zapojených do projektu, popis potřebné infrastruktury a technického vybavení a popis partnerských organizací přispívajících k implementaci projektu.

Financování

Grant MSCA tvoří náklady určené výzkumnému pracovníkovi a institucionální náklady. Výzkumný pracovník dostává příspěvek pokrývající mzdu, cestovní náklady a příspěvek na rodinu. Mezi institucionální náklady patří příspěvek na výzkum, školení a networking a dále příspěvek na management a režijní náklady.

V programu Horizont Evropa je ještě více kladen důraz na všeobecnou povinnost publikovat recenzované vědecké články v souladu s principy open access. V terminologii Horizontu Evropa to znamená umožnit každému neomezený přístup k článku, jeho stahování a čtení. To potom platí i pro MSCA.

Do jednotlivých akcí se mohou zapojit akademické i neakademické instituce nejen z členských států a přidružených k rámcovému programu, ale i třetí země, které k programu nejsou přidružené dohodou, a jejichž zapojení je proto omezené.

Jak na to?

Aktuální projekty vždy reflektují globální výzvy a témata nejsou předepsána (bottom-up). Akce jsou otevřeny všem oblastem výzkumu a inovací, přičemž nejsou předem dané priority a je vítána věda napříč obory (multidisciplinární přístup). V rámci programu Horizont 2020 se mohli o grant ucházet výzkumníci s ukončeným doktorátem či minimálně čtyřmi roky praxe ve výzkumu. Naproti tomu v navazujícím devátém rámcovém programu Horizont Europa je účast omezena na ty, kteří již dokončili doktorské studium (byl jim udělen titul Ph. D.) a prokážou maximálně osmiletou praxi ve výzkumu odpovídající plnému úvazku. Nová pravidla reflektují snahu zaměřit se spíše na mladší postdoktorandy.

Pro seniornější výzkumníky nebude v programu Horizont Evropa vyhlašována žádná výzva, ale mohou se stát školiteli mladších kolegů řešících individuální granty či se zapojit jako řešitelé do kolaborativních projektů typu Doctoral Networks či Staff Exchanges, jinými slovy sítí pro doktorandy či MSCA výměn zaměstnanců.

Nově budou v Horizontu Evropa zohledněny kariérní přestávky v životě výzkumníka po vzoru grantů ERC (např. z důvodu mateřské či rodičovské dovolené). Lze rovněž očekávat, že v Horizontu Evropa budou ještě více zdůrazňovány principy odpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Innovation, RRI). Tento koncept zahrnuje průřezová témata, jakými jsou gender, etika, řízení vědy, otevřený přístup k výsledkům výzkumu, zapojení veřejnosti – spolupráce s občany a vzdělávání v oblasti vědy.

Budoucnost MSCA

V sedmém rámcovém programu byl MSCA součástí programu People. V následujícím programu (Horizont 2020) došlo ke sloučení devíti typů grantů do pěti akcí. U právě startujícího programu (Horizont Evropa) očekáváme ještě větší snahu o zjednodušení. „V Horizontu 2020 (2014-2020) se do Akcí Marie Skłodowska-Curie zapojilo více než 65 tis. výzkumných pracovníků, s navýšením rozpočtu v novém programu Horizont Evropa (2021-2027) na 6,6 mld. EUR lze očekávat, že se podaří podpořit ještě více zahraničních výjezdů,“ uzavírá Čapková.

Horizont Evropa reaguje na vzrůstající poptávku ze strany žadatelů. Mění se také omezení vědeckého věku individuálních žadatelů o vědecko-výzkumné pobyty pro postdoktorandy.

První výzva pro podávání projektů typu MSCA Postdoctoral Fellowships v programu Horizont Evropa se otevřela 22. června 2021, projekty lze podávat do 12. října 2021. Evropská unie plánuje financovat výjezdy postdoků v celkové sumě 1,8 milionu EUR.

Jednotlivé výzvy můžete najít zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)