facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu

18. 5. 2022
Soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 16. 5. 2022 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu, která se zaměří na řešení projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu.

Účelová podpora Ministerstva zdravotnictví (MZ) je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tedy projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Žádosti o účelovou podporu MZ musí naplňovat vyhlášený Program. Zahájení řešení vybraných projektů je předpokládáno na květen 2023. Řešení projektu musí být ukončeno nejpozději do 31. 12. 2026, předpokládaná délka trvání řešení projektů je tak 44 měsíců.

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 17. 5. 2022 a končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.).

Ministerstvo zdravotnictví rozhodně o hodnocení žádostí do dne 24. 2. 2023, kdy MZ nvyhlásí rozhodnutí o udělení čizamítnutí účelové podpory v této soutěži.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány zde.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví