facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzkumné programy vyhlašované německými institucemi

1. 7. 2018
Výzkumné programy vyhlašované německými institucemi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) upozorňuje na dvě aktuální příležitosti v rámci evropských výzkumných programů vyhlášených německými institucemi.

Německé federální ministerstvo školství a vědy vyhlásilo v letošním roce v rámci otevřeného společného evropského výzkumného prostoru program „Integrace zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v evropském výzkumném prostoru“ s názvem „Bridge2ERA“, který spočívá ve spolupráci mezi německými institucemi a partnery v cílových zemích, k nimž patří i Česká republika. Program je zaměřen na excelentní výzkum, koordinaci národních výzkumných a inovačních systémů a užší spojení vědy a průmyslu. Jedním z cílů je zapojení podniků, především malých a středních, do transferu technologií a inovací. Podmínky způsobilosti jsou specifikovány ve Sdělení Komise EU z 27.6.2014 ohledně Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Granty pro univerzity a výzkumné organizace mohou být podporovány do výše 100%, granty pro podniky a vědecké instituce s ekonomickou aktivitou (přesné rozdělení – viz Rámec) do výše 50% nákladů na projekt. Termíny podání návrhů projektů jsou 30.6., 30.9. a 17.12.2018.

Podrobnější informace lze nalézt zde.

Saské ministerstvo vědy a umění podporuje spolupráci zemí evropského výzkumného prostoru též prostřednictvím směrnice „Richtlinie EuProNet“, na jejímž základě mohou saské vysoké školy a výzkumné organizace spolupracovat v programu na podporu networkingu v rámci Horizontu 2020. Prioritní cíl 1 je zaměřen na výzkumné programy v oblasti výzkumu a inovací, v nichž je partnerem Svobodný stát Sasko. Prioritní cíl 2 zahrnuje aktivity, podporované v rámci programů EU. Předpokládá se úhrada nákladů v sovislosti s vlastní realizací schváleného vědeckého záměru, za předpokladu existence nutného vybavení a potřebné infrastruktury, zajištěných z vlastních zdrojů.

Podrobnější informace naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT