facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odpověď k uveřejněným tvrzením v článku o doc. Mariánu Vanderkovi

8. 11. 2017
Odpověď k uveřejněným tvrzením v článku o doc. Mariánu Vanderkovi

Na základě žádosti docenta Mariána Vanderky uveřejňujeme dle § 10 ods. 2 tiskového zákona odpověď k nepravdivým a neúplným skutkovým tvrzením v článku s názvem "Sú plagiátori nedotknutelní?" ze dne 4. října 2017.

OPRAVA uveřejněných tvrzení:

1. K tvrdeniu: „Z článku v SME z 27. septembra 2017 sme sa dozvedeli, že usvedčený plagiátor docent Marián Vanderka je na najlepšej ceste stať sa profesorom“ O D  P O  V E  D Á M E: „Komisia zriadená rektorom Univerzity Komenského v Bratislave konštatovala porušenie autorského zákona, ktorého sa v minulosti dopustil docent Marián Vanderka a v súčasnosti vstúpil do inauguračného konania, aby sa stal profesorom."

2. K tvrdeniu: „Nedlho potom, ako docent Vanderka vydal cudzie dielo – kapitoly z knihy zosnulého kolegu – ako svoje, bol zvolený akademickým senátom za dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského“ O D  P O  V E  D Á M E: „Marián Vanderka sa stal dekanom vo februári roku 2015, ale podozrenia z možného porušenia autorského zákona sa objavili až minulý rok. Autorský kolektív, ktorého členom bol aj Marián Vanderka vydal publikáciu „Teória a didaktika športu z roku 2012“, ktorého súčasťou boli aj texty z prvotne vydanej učebnice „Teória a didaktika športu z roku 2007“, pričom ich necitovali v súlade s autorským zákonom, avšak išlo o texty, ktorých autormi a spoluautormi boli aj v tejto prvotne vydanej učebnici“.

3. K tvrdeniu: „Obvinenie z plagiátorstva odmieta, lebo „prácu nezaradil do zoznamu literatúry.“ O D  P O  V E  D Á M E: „Obvinenie z plagiátorstva Marián Vanderka odmieta, pretože jeho konanie prejednávala a prešetrovala Komisia zriadená rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej predsedal prorektor pre vedecko – výskumnú činnosť, pričom táto dospela k záveru, že dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Marián Vanderka sa dopustil porušenia ustanovení autorské zákona. Ukázalo sa, že pri písaní Publikácie Teória a didaktika športu vydanej v roku 2012, došlo k nesprávnemu citovaniu textov, ktorých autorom a spoluautorom bol aj Marián Vanderka spolu s ďalšími členmi autorského kolektívu v skôr vydanej pôvodnej publikácii Teória a didaktika športu z roku 2007.“

4. K tvrdeniu: „V čase, keď už bolo plagiátorstvo verejne známe, vstúpil do inauguračného konania“. O D  P O  V E  D Á M E: „Marián Vanderka vstúpil do inauguračného konania v čase, keď porušenie ustanovení autorského zákona, ktorého sa dopustil, bolo už objasnené a na nápravu tohto porušenia boli z jeho strany vykonané príslušné nápravné opatrenia (verejné ospravedlnenie, stiahnutie Publikácie z knižnice a predaja, vymazanie z databázy publikačnej činnosti a najmä urovnanie neoprávneného zásahu do autorských práv poskytnutím peňažnej satisfakcie)."

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. žiadateľ o opravu

v zast.

JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. advokát a konateľ