facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích po prvním čtení

26. 4. 2017
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích po prvním čtení

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR včera v prvním čtení projednala návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Navrhovatelem zákona je Ministerstvo zdravotnictví.

Vládní návrh byl do poslanecké sněmovny zaslán dne 14. 3. 2017 jako sněmovní tisk 1054. První čtení nového předpisu proběhlo 25. 4. 2017 v rámci probíhající 56. schůze poslanecké sněmovny. Zpravodajem zákona byl ustanoven poslanec Rostislav Vyzula (ANO).

V průběhu hlasování nebyl podpořen návrh na zamítnutí zákona (pro pouze 9 ze 127 přítomných poslanců) ani na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování (pro pouze 34 ze 127 přítomných poslanců). Návrh bude v rámci dalšího postupu projednáván ve výboru pro zdravotnictví a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Návrh zákona je členěn do devíti hlav a obsahuje 51 paragrafů. Navržena je Rada univerzitní nemocnice a také Akademická rada. Návrh dále obsahuje smlouvu o spolupráci (§17), která upravuje spolupráci mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou. Speciální část (Hlava V) je věnována Vojenské univerzitní nemocnici, která je státní příspěvkovou organizací. Účinnost zákona je navržena od 1. 1. 2018.

Od 1. 1. 2018 by se univerzitními nemocnicemi měly stát nemocnice vyjmenované v příloze zákona – tj. Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Tento zákon je významný svými dopady pro výzkum a vývoj v České republice z toho důvodu, že fakultní nemocnice jsou nejen poskytovateli zdravotní péče, ale také vědeckými pracovišti, které úzce spolupracují s partnerskými lékařskými fakultami.

Na stávajícím seznamu výzkumných organizací, který schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, je k únoru 2017 zapsáno všech existujících 9 fakultních nemocnic. Dále Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Krajská nemocnice Liberec, Masarykův onkologický ústav v Brně, pražské Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice a Ústav pro péči o matku a dítě.

Zákon u univerzitních nemocnicích podobně jako zákon č. 111/1998 Sb. rozlišuje mezi činností hlavní (poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče a dalších zdravotních služeb, uskutečňování související vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti a spolupráce s vysokými školami, vyššími odbornými školami, středními školami a jinými vzdělávacími zařízeními při klinické a praktické výuce v akreditovaných studijních programech a studijních oborech zdravotnického zaměření a při specializačním a celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví podle jiných právních předpisů) a doplňkovou.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že toto členění není zcela totožné s dělením na činnosti hospodářskénehospodářské povahy ve smyslu práva hospodářské soutěže a pravidel veřejné podpory. Toto členění je důležité kromě dalšího v souvislosti s udělováním institucionální podpory národními poskytovateli a také se zápisem do seznamu výzkumných organizací, který v souladu s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, povede od 1. 7. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Problematice seznamu výzkumných organizací jsme se na tomto portálu věnovali podrobně – můžete si přečíst návrh nařízení vlády, dále také komentář od Mateje Klimana z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři. 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)