facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Stotřicítka: Místo nového zákona se chystá komplexní novela

6. 3. 2020
Stotřicítka: Místo nového zákona se chystá komplexní novela

V minulém roce probíhal schvalovací proces takzvané technické novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která nabyde účinnosti v nejbližších dnech. Od počátku bylo upozorňováno, že se jedná pouze o nezbytnou dílčí úpravu technického charakteru a do budoucna bude potřeba celý zákon výrazně přepracovat. Kam pokročila příprava nové normy?

Zákon číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl novelizován a to především z důvodu potřeby změny hodnocení a financování výzkumných organizací. Takzvanou technickou novelu podepsal prezident republiky 12. února 2020, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 49/2020, částka 22 dne 26. února 2020 a účinnosti nabude 12. 3. 2020.

V rámci této technické novely byly přijaty pouze zásadní a nutné změny právního předpisu. Od počátku novelizace se počítalo s tím, že by bylo vhodné vypracovat zcela nový zákon, který by reguloval oblast výzkumu, vývoje a inovací. V zápisu z 345. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) které se uskutečnilo 26. 4. 2019, se v bodě B8 dočteme, že „při přípravě technické novely i v rámci meziresortního připomínkového řízení zazněly názory, že úpravy v novele jsou pouze dílčí a jsou zaměřeny na oblasti, které je nezbytné řešit v co nejkratší době, a je řada těch, které zákon dosud neřeší. Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací je třeba řešit komplexně, proto je nezbytné započít přípravy na tvorbě nového zákona, ne pouze další novely.“ RVVI uložila zpravodajům Rady a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace započít práce na přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

I přes vyřčenou potřebu nového zákona je v této chvíli zatím navržena další, tentokrát však velmi rozsáhlá novela zákona č. 130/2002 Sb. V průběhu roku 2019 proběhla čtyři zasedání pracovní skupiny RVVI, která se úpravami detailně zabývala. Dne 15. ledna 2020 se sešla širší skupina složená ze členů pracovní skupiny a zástupců poskytovatelů, kde byly navržené změny prezentovány.

Z navrhovaných změn vybíráme následující. Navrhuje se například zjednodušení názvu zákona na zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Dále se mění definice aplikovaného výzkumu a inovací a zavádí se nová definice velké výzkumné infrastruktury v souladu s evropskou právní úpravou. Také se navrhuje změna definice Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.

Novela kromě účelové a institucionální podpory navrhuje zavést systémovou podporu, která se týká mezinárodní spolupráce (poplatky za členství), sdílených činností, věcného nebo finančního ocenění či nákladů spojených s činností RVVI, jednotlivých poskytovatelů a také MŠMT jako ústředního orgánu státní správy zodpovědného za výzkum a vývoj a MPO zodpověděného za inovace. Navrhuje se vypuštění specifického vysokoškolského výzkumu, který se stane součástí dotace na koncepční rozvoj dané výzkumné organizace – tj. vysoké školy.

U velké výzkumné infrastruktury je upřesněno, že se u účelové podpory jedná o náklady spojené s pořízením, obnovou a zajištěním činnosti. Dále se může jednat o systémovou podporu na sdílené činnosti.

Novela dále navrhuje, že se smlouva o poskytnutí podpory namísto dosavadního odkazu na občanský zákoník bude řídit ustanoveními rozpočtových pravidel a správním řádem. Dále se zcela nově zavádí možnost přenositelnosti grantového projektu.

Novela navrhuje zjednodušení při prokazování způsobilosti uchazeče o programy podpory. Počítá s tím, že skutečnosti, které jsou zapsány v některém z veřejných rejstříků, či seznamů veřejné správy, si příslušný poskytovatel zjistí přímo.

hodnocení návrhů projektů novela navrhuje místo nutnosti zajistit ke každému projektu nejméně 2 posudky oponentů převzít oponentní posudky nebo celý výsledek hodnocení návrhu projektu, u kterého proběhlo hodnocení na mezinárodní úrovni.

Novela také zavádí nové ustanovení o právech uchazeče na informace o přijímání a hodnocení návrhů projektů, které se týká například složení komise, protokolu komise, složení odborného poradního orgánu, posudků oponentů, zdůvodněného doporučení odborného poradního orgánu či výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů.

Je navrženo zrušení stávající dvoustupňové soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu její nepotřebnosti.

Kromě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je ústředním orgánem státní správy pro oblast výzkumu a vývoje je explicitně uvedeno také Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ústřední orgán odpovědný za inovace.

Určité změny jsou navrženy i u seznamu výzkumných organizací. Do seznamu by se nově měly zapisovat údaje svědčící o naplnění definičních znaků organizace pro výzkum, šíření znalostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, tj. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, a to po dobu nejméně pěti let.

Dále je nově navržena Reprezentace aplikovaného výzkumu. Kompletní znění navrhovaných změn naleznete v části A9 přílohy usnesení z 354. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 28. února 2020.

Dle místopředsedy RVVI Petra Dvořáka z diskuse vyplynulo, že u návrhu novely existuje několik bodů, na kterých zatím nepanuje mezi členy RVVI shoda. Z tohoto důvodu proběhne před příštím zasedáním RVVI dne 26. 3. 2020 mimořádné dopolední setkání, které se bude týkat dvou bodů – kromě novely také rozpočtu.

Rut Bízková, nová členka RVVI, za jeden z bodů, které je ještě nutné prodiskutovat, považuje například seznam výzkumných organizací, který v současné době spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dle ní je nutné velmi detailně prodiskutovat, jaká má být jeho forma a závaznost pro poskytovatele.

Na svém zasedání 27. 3. 2020 by členové RVVI měli zaujmout k návrhu komplexní novely zákona stanovisko.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)