facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Stotřicítka ve sněmovně

17. 2. 2021
Stotřicítka ve sněmovně

Na konci minulého roku byla do sněmovny doručena poměrně obsáhlá novela zákona č. 130/2002 Sb. Navrhuje například zjednodušení administrativy a přenositelnost grantů. Nad jejím obsahem sice existuje politická shoda, ale času na projednání je málo.

justice 2060093 640

Připomeňme, že zákon číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byl novelizován již v minulém roce, a to především z důvodu potřeby změny hodnocení a financování výzkumných organizací. Takzvanou technickou novelu podepsal prezident republiky 12. února 2020, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 49/2020, částka 22 dne 26. února 2020 a účinnosti nabyla 12. 3. 2020.

Od konce minulého roku je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR připravena další, tentokrát velmi rozsáhlá novela, která obsahuje více než stovku změn. Poslancům a poslankyním byla novela doručena 28. prosince 2020 jako sněmovní tisk 1118/0.

Důvodová zpráva vyjmenovává sedm hlavních oblastí, které by měla novelizace řešit:

  • zavést nové nástroje účelové podpory inovací a navrhnout příslušné procesy,
  • návazně na Metodiku 2017+ zavést systematické hodnocení programů účelové podpory,
  • zjednodušit administrativu ve výzkumu, vývoji a inovacích a snížit administrativní zátěž kladenou na uchazeče a příjemce,
  • uvést režim poskytování účelové podpory do souladu se závěry plynoucími z rozhodovací praxe správních soudů a s doporučeními veřejné ochránkyně práv,
  • zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím v souladu s evropskou strategií výzkumu,vývoje a inovací,
  • zjednodušit a zpřehlednit členění výdajů na výzkum, vývoj a inovace,
  • zavést přenositelnost grantů.

Kromě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je ústředním orgánem státní správy pro oblast výzkumu a vývoje, je v návrhu novely explicitně uvedeno také Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ústřední orgán odpovědný za inovace.

zjednodušení administrace a snížení administrativní zátěže se počítá s tím, že v rámci prokazování způsobilosti žadatelů bude důsledně uplatňována zásada, že poskytovatel využije informace dostupné ve veřejných seznamech a registrech. Dále se počítá se sjednocováním prostředí pro administraci návrhů projektů a samotných projektů.

Novela dále navrhuje, že se smlouva o poskytnutí podpory namísto dosavadního odkazu na občanský zákoník bude řídit ustanoveními rozpočtových pravidel a správním řádem. Dále se zcela nově zavádí možnost přenositelnosti grantového projektu.

Zásadní změny také nastávají u jednotlivých druhů podpory. Institucionální podpora je zúžena pouze na podporu rozvoje výzkumné organizace (RVO), která bude podmíněna hodnocením výzkumné organizace. Poskytovatel institucionální podpory bude muset hodnocení provést a příjemce institucionální podpory se bude muset hodnocení podrobit.

Předmětem účelové podpory jsou podle navrhované novely grantový projekt, programový projekt, projekty uskutečňované pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není poskytovatelem, nebo podpora inovací uskutečňovaná dle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Jedná se o podporu, která bude poskytována na základě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Novela kromě účelové a institucionální podpory navrhuje zavést systémovou podporu. Ta se týká mezinárodní spolupráce (poplatky za členství), sdílených činností, věcného nebo finančního ocenění či nákladů spojených s činností RVVI, jednotlivých poskytovatelů a také MŠMT jako ústředního orgánu státní správy zodpovědného za výzkum a vývoj a MPO zodpověděného za inovace. Navrhuje se vypuštění specifického vysokoškolského výzkumu, který se stane součástí institucionální podpory výzkumné organizace – tj. vysoké školy.

Novela zavádí nové ustanovení o právech uchazeče na informace o přijímání a hodnocení návrhů projektů, které se týká například složení komise, protokolu komise, složení odborného poradního orgánu, posudků oponentů, zdůvodněného doporučení odborného poradního orgánu či výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů. Je také navrženo zrušení stávající dvoustupňové soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu její nepotřebnosti. Dále je nově navržena část popisující reprezentace aplikovaného výzkumu. S účinností novely zákona se počítá od 1. 1. 2022.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučil projednání zákona 7. 1. 2021 a jako garanční byl určen Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jak zpravodaj zákona František Vácha (TOP09), tak Karel Rais (ANO), který je pověřený vedením výboru, potvrdili portálu Vědavýzkum.cz, že novela má v Poslanecké sněmovně podporu napříč politickými subjekty. Je však nutné, aby se tento právní předpis dostal co nejdříve na pořad jednání sněmovny, což se bohužel zatím nestalo. Jeho schválení je dalším důležitým krokem směrem ke zlepšení systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)