facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Eva Cudlínová: V každém společenskovědním oboru by se mělo dbát na pluralismus

12. 4. 2020
Eva Cudlínová: V každém společenskovědním oboru by se mělo dbát na pluralismus

Do předsednictva mezinárodní organizace ISEE, která sdružuje vědce zabývající se udržitelností z pohledu ekonomie, byla opětovně zvolena Eva Cudlínová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V krátkém rozhovoru přibližuje, jaký význam má angažmá v obdobných mezinárodních oborových společnostech.

EF Cudlínová Gilded 01

Vedoucí Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Eva Cudlínová byla již potřetí za sebou zvolena do osmičlenného předsednictva International Society for Ecological Economics (ISEE). Jedná se o celosvětovou organizaci s třicetiletou historií, která zastřešuje vědce zabývající se udržitelností zejména z ekonomického pohledu a přístupy, jež nejsou v mainstreamové ekonomii běžné. Jedinou Češku a donedávna i jedinou zástupkyni střední a východní Evropy zvolili členové ISEE z celého světa.

V čem spočívá přínos členství v předsednictvu International Society for Ecological Economics (ISEE) pro Váš obor, instituci nebo Vás osobně?

Vzhledem k tomu, že jsem členem ISEE již od roku 1993, příliš často o přínosu svého členství nepřemýšlím. Hlavní význam má pro mě asi samotná existence ekologické ekonomie jako alternativního směru k mainstreamové ekonomii. ISEE je společenství lidí, kteří hledí stejným směrem, a já zde mohu sdílet svoje názory, náměty i kritiku. Dává mi možnost neustálé zpětné vazby k současnému dění v ekonomii i v ekonomice.

Význam ekologické ekonomie a mezinárodní společnosti pro moji profesi je celkem jednoznačný, už od roku 1993, kdy jsem byla ve Stockholmu na jedné z prvních konferencí ISEE, jsem zařadila do svého předmětu Environmentální ekonomie základní principy ekologické ekonomie. V ekonomii, ostatně jako v každém společenskovědním oboru, by se mělo dbát na pluralismus v přístupu k výkladu reality, dát studentům možnost náhledu z více směrů a také možnost volby. Ekologická ekonomie je jednou z možností jak se dívat na ekonomickou teorii i praxi.

V předsednictvu nejste poprvé, jakou práci konkrétně v něm nyní zastáváte?

V předsednictvu, do kterého jsem byla zvolena třetí volební období za sebou, existují tematické skupiny zaměřené na různé činnosti ISEE. Jako skupina pro publikování, PR, přípravu budoucích konferencí atd. Já jsem aktuálně členkou skupiny zaměřené na vzdělávání.

Proč je důležité, aby se naši vědci v podobných oborových organizacích angažovali?

Jakákoli vědecká komunita, která přesahuje hranice jedné země, je přínosem pro rozvoj vědecké osobnosti i celého oboru. Výměna zkušeností a názorů na mezinárodní úrovni je procesem neustálého učení a udržování se v kontaktu s aktuálním děním v dané problematice. Jsou to i kontakty důležité pro podávání a řešení projektů, pro společné publikace.

Jaké další aktivity vám pomáhají zapojit se do mezinárodní spolupráce v rámci Vašeho oboru?

Je to moje aktivita na poli bioekonomiky. Bioekonomika je nyní, na rozdíl od ekologické ekonomie, velice populární politicky i ekonomicky. Představuje určité nové praktické zaměření hospodářství, založené na nových technologiích a využívání biomasy. Je to jistě dobrá alternativa, ale díky ekologické ekonomii a pohledu z principu udržitelného rozvoje vím, že je třeba být kritický i k bioekonomice – vidět možná rizika střetu využívání půdy a vody pro energetiku, průmysl či potraviny, především při komerčním globálním využití.

Čím je specifická ekologická ekonomie a proč je důležitá?

Ekologická ekonomie se charakterizuje jako transdisciplinární věda, ve které dialog různých vědních disciplín překračuje diskusi a vede ke spolupráci a tvorbě nových teorií a přístupů k řešení problémů. Důležitá při jejím vzniku byla otázka energie a její role v systému, tu obecně řešili ekonomové společně s fyziky, chemiky i biology. Tak došlo v rámci ekonomie k naprosto revolučnímu pohledu na ekonomický růst, který není nekonečný. Je to dáno pozicí ekonomie a přírody – ekonomie je součástí přírody. Ekonomický rostoucí systém je součástí biologického systému přírody, naší biosféry, a tento systém je konečný, tedy s nemožností neustále růst. Ekonomický růst uvnitř biosféry tudíž nemůže být nekonečný, nutně musí na hranice biosféry narazit.

Dalším klíčovým momentem je ekonomie jako otevřený systém, do kterého vstupují z okolní přírody zdroje, které jsou po výrobní a spotřební transformaci vraceny do přírody v podobě odpadů. Ekologická ekonomie usiluje o celostní řešení hlavních výzev a problémů naší doby.

To nejsou pro ekonomii úplně typická témata, dozvídají se o nich i studenti?

Na Katedře regionálního managementu EF JU seznamujeme studenty kromě základních vědomostí mainstreamové mikro a makro ekonomie, statistiky, matematiky, účetnictví, financí a dalších ekonomických dovedností, také určitý přesah do environmentálních, sociologických a regionalistických souvislostí. Konkrétně region je takovou malou ekonomickou jednotkou propojenou s ekonomikou státu, má svá specifika i problémy. A měly to být právě znalosti širších společenských i environmentálních souvislostí, které by měly umožnit manažerům či úředníkům dělat odpovědnější rozhodnutí.

Děkujeme za rozhovor.

 

 


Eva Cudlínová je vedoucí Katedry regionálního managementu EF JU. V rámci vědecké činnosti se zaměřuje na teorie a praxe regionálního rozvoje a regionální ekonomiky, environmentální management a teorie trvale udržitelného rozvoje, nástroje ekonomické stimulace environmentálního managementu, zelenou ekonomii a bioekonomiku. Koordinuje české části vědeckých programů v evropských rámcových programech, aktuálně projekt H2020 POWER4BIO zaměřený na výzkum a podporu bioekonomiky v 10 evropských regionech, včetně Jihočeského kraje.