facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Navýšení institucionální podpory pro vysoké školy

3. 4. 2022
Navýšení institucionální podpory pro vysoké školy

Zákonem č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, došlo v rozpočtové kapitole MŠMT ke zvýšení prostředků na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „RVO“).

Na základě požadavku Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, aby navýšení výdajů na RVO v roce 2022 bylo provedeno v segmentu vysokých škol a bylo podmíněno v souladu s programovým prohlášením vlády podporou excelence výzkumných organizací v působnosti ministerstva,[1] přistoupilo ministerstvo k úpravě Pravidel poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021 až 2025 (dále jen „pravidla“). Prostředky, které má ministerstvo k dispozici na zvýšení podpory na RVO v tomto segmentu budou mezi příjemce podpory rozděleny v souladu s čl. 5 odst. 2 platných pravidel, tj. na základě výsledku jejich kompletního hodnocení podle Metodiky 2017+.

Zvýšení institucionální podpory na RVO v roce 2022 bude provedeno postupem podle § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti příjemce podpory o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na léta 2021 ‑ 2025 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného pod sp. zn. MSMT‑5711/2021-1, v platném znění.

V souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí může příjemce podpory zároveň požádat o poskytnutí podpory v roce 2022 zcela nebo zčásti v investičních prostředcích.

Rozpis zvýšení institucionální podpory na RVO v roce 2022 a vzor žádosti, jejíž součástí je i případná žádost o přerozdělení prostředků podpory poskytnuté v roce 2022, budou příjemcům podpory zaslány do datové schránky.

Žádost o změnu rozhodnutí zašlete nejpozději do 30. dubna 2022 odboru podpory vysokých škol a výzkumu ministerstva prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt). Žádost nezasílejte duplicitně klasickou poštou.

 

Zdroj: MŠMT