facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odpovědi na otázky k Operačnímu programu Jan Amos Komenský

28. 4. 2021
Odpovědi na otázky k Operačnímu programu Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v aktuálním vydání NoVVVinek odpovídá na nejčastější dotazy k novému Operačnímu programu Jan Amos Komenský.

OP JAK Ijpg

Kdy budou vypsány první výzvy OP JAK?

Řídicí orgán zpracoval návrh Programového dokumentu OP JAK, který obsahuje kapitoly, jež bylo možné připravit s ohledem na stav vyjednávání a proces schvalování legislativy EU k budoucí politice soudržnosti, tzn. zejména strategickou část, věcné zaměření programu, priorit a cílů.

V průběhu 1. čtvrtletí 2021 bude OP JAK dopracován zejména o údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů a dále budou zohledněny případné vstupy z finální verze Dohody o partnerství, finálních verzí nařízení k fondům EU pro období 2021-2027 a také výstupy z neformálního dialogu s Evropskou komisí. Následně bude OP JAK předložen v polovině roku 2021 vládě ČR ke schválení a poté Evropské komisi.

Zahájení realizace OP JAK a vypsání prvních výzev je předpokládáno na přelomu roku 2021 a 2022. Doporučujeme Vám proto průběžně sledovat webové stránky OP VVV.

Jaké aktivity budou podporovány z OP JAK?

V oblasti VaV jsou plánovány intervence reagující na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR, Inovační strategii ČR 2019-2030 a dalších. Intervence budou zahrnovat podporu rozvoje mezisektorové spolupráce, tzn. podpora rozvoje spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, rozvoj motivačního a internacionalizovaného prostředí na jednotlivých výzkumných institucích, podpora bude směřována také do infrastruktury i lidských zdrojů pro EOSC (European Open Science Cloud). OP JAK se bude věnovat i podpoře specifických výzkumných projektů s vysokým aplikačním potenciálem, které přispějí k řešení problematiky udržitelného rozvoje. V neposlední řadě by jeho prostřednictvím mělo dojít i k financování rozvoje klíčových výzkumných infrastruktur (včetně tzv. velkých výzkumných infrastruktur) a excelentních výzkumných projektů orientovaného výzkumu postavených na špičkových výzkumných týmech, záměrech s vysokým potenciálem generování špičkových výsledků výzkumu a vývoje a doplněných tou nejkvalitnější výzkumnou infrastrukturou. OP JAK bude rovněž pokračovat v intervencích komplementárních s evropským programem Horizont Evropa, a to zejména prostřednictvím podpory vysoce kvalitních projektů programu Marie Sklodowska Curie Actions a komplementární podpory projektů programu Teaming. Předpokládá se taktéž pokračování v úspěšném financování rozvoje regionálních inovačních ekosystémů (projekty tzv. smart akcelerátorů) a rozvoj implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR.

V oblasti regionálního školství je plánováno vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území v souladu se strategickými dokumenty MŠMT (zejména Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) prostřednictvím IPs. Zároveň bude podpořeno akční plánování v území, digitální vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a snižování nerovností. Pozitivní zkušenost s realizací projektů z OP VVV bude využita i v OP JAK, a to prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon).

Podpora vysokých škol je plánována prostřednictvím výzev ESF a ERDF, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých VŠ, povedou ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání ve všech jeho stupních, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání (díky podpoře studentů se specifickými potřebami) i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Předpokládány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků, plánována je také specifická podpora budoucích učitelů, investice do úprav výukových prostor, vybavení a potřebných pomůcek atd.

Jaký je rozdíl mezi OP VVV a OP JAK?

V předchozích programových obdobích (OP VaVpI, OP VVV) byla primárně budová na a následně rozvíjena potřebná základna pro kvalitní VaV, v OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury, a to v návaznosti na prioritní oblasti Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (NRIS3).

K zásadnímu posunu v OP JAK oproti OP VVV dochází spojením regionálního a vysokého školství do jedné priority se vzájemně provázanými intervencemi. Tímto krokem dochází k logickému propojení jednotlivých aktivit, které chápou vzdělávání jako jeden nedělitelný celek, ze kterého není vyčleněna ani příprava učitelů a nastavení rámců pro fungování škol. Aktivity uskutečňované v oblasti (pre)primární ho vzdělávání tak plynule přecházejí do sekundárního vzdělávání a stávají se nutnou podmínkou pro úspěšné terciární vzdělávání.

V oblasti regionálního školství naváží plánované intervence v OP JAK na OP VVV, nové aktivity boudou vycházet zejména z evaluace a vyhodnocení výzev z programového období 2014–2020 a plnění priorit, cílů a opatření strategických dokumentů (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ apod.). Snižování nerovností ve vzdělávání je jednou z priorit ČR i pro další programové období. OP JAK bude podporovat zejména aktivity omezující vnější diferenciaci v základním školství a podporu hlavního vzdělávacího proudu, zejména zvýšení kvality vzdělávání na druhých stupních základních škol, která je klíčová pro posilování rovnosti ve vzdělávání. Další výrazný posun v OP JAK oproti OP VVV tkví v účinné práci s talentovanými, nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty, a to od aktivního vyhledávání těchto žáků až po dlouhodobou práci s nimi.

 

Text vyšel v aktuálním vydání NoVVVinek, které připravuje MŠMT