facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program INTER-EXCELLENCE II podpoří mezinárodní výzkum

2. 5. 2021
Program INTER-EXCELLENCE II podpoří mezinárodní výzkum

V pondělí 19. 4. 2021 schválila vláda návrh nového programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Program s dobou trvání 2021-2029 podpoří mezinárodní projekty v kategoriích základního i aplikovaného výzkumu.

science in hd 9kSTF9PvETM unsplash

Program INTER-EXCELLENCE II je novým nástrojem účelové podpory VaVaI v portfoliu MŠMT. Časem plně naváže na úspěšný stávající program INTER-EXCELLENCE (I) s dobou trvání 2016-2024, přičemž nový program využije k plnění svých cílů revidovaných mechanismů tří podprogramů (INTER-ACTION, INTER-COST a INTER-EUREKA), které jsou již subjektům ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR dobře známy.

Doba řešení projektů bude max. 5 let. Celkové náklady projektů za dobu trvání programu dosáhnou 4 178 mil. Kč, z toho 3 766 mil. Kč (tj. 90 %) tvoří výdaje ze státního rozpočtu. Detaily konkrétních aktivit v novém programu budou uveřejňovány na webových stánkách MŠMT.

Cíle nového programu směřují k vyššímu uplatnění strategických priorit VaVaI ČR, systematickému zvyšování kvality VaVaI v ČR, k intenzivnější spolupráci podniků a výzkumných organizací na mezinárodním výzkumu i do oblasti lidských zdrojů ve VaVaI. Panuje široká shoda na tom, že projekce výzkumu, vývoje a inovací na pole mezinárodní spolupráce přináší všem uvedeným okruhům zřetelný kvalitativní posun; ať už díky vyššímu vědeckému dopadu výsledků, přenosu dobré praxe z vyspělého prostředí, sdílení idejí i zdrojů, rozvoji kompetencí badatelů i jejich institucí nejen v oblasti odborné, ale i projektové; posunu v řízení lidských zdrojů s cílem vyšší internacionalizace prostředí VaVaI apod. Posláním nového programu je tyto přínosy identifikovat a v maximální míře je skrze uvedené podprogramy k plnění cílů využít.

Intervenční logika nového programu prošla oproti tomu stávajícímu zásadní revizí. Nový program je vystavěn na rozsáhlé rešerši relevantních pramenů identifikující obecné přínosy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a zvýrazňuje ty, které napomohou plnit cíle strategických dokumentů ČR v čele s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací 2021+. Následně navrhuje nástroje (podprogramy), které za tím účelem program využije. Vedle podkladových analýz přímo určených programu a související odborné literatury neopomíjí ani poznatky monitoringu předchozího programu, bohaté zkušenosti MŠMT jako poskytovatele účelové podpory či aktuálních trendů v poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace v ČR.

Podprogram INTER-ACTION

Podprogram INTER-ACTION je navržen k podpoře projektů mezinárodní spolupráce založené na platných smlouvách mezivládního či mezirezortního charakteru. Bez přímé podpory by potenciál mnohdy vysoce atraktivních navázaných partnerství ČR zůstal nevyužit a záměr spolupráce by byl pouze deklarován, nikoliv naplněn. Mechanismus přímé bilaterální spolupráce na této úrovni je běžnou součástí portfolia všech států s vyspělou úrovní výzkumu a vývoje, dokáže totiž zprostředkovat přínosy mnohdy nedosažitelné jinými mechanismy podpory, zároveň pak dosti efektivně cílit na sdílené priority VaVaI obou spolupracujících partnerů – států.

Podprogram zůstane i nadále obecně otevřen projektům ve všech kategoriích výzkumu a umožní participaci výzkumným organizacím i podnikům. Konkrétní podmínky veřejné soutěže nicméně mohou být na základě jednání se zahraničním partnerem zúženy, aby odrážely sdílené priority, jakož i možnosti poskytovatelů. Jednáním o konkrétních partnerstvích, která vyústí ve vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-ACTION, budou samozřejmě v prvé řadě podrobena tradiční partnerství ČR (např. s USA, Izraelem aj.) tak, aby bylo možno navázat na úspěšné a dlouholeté spolupráce; ve stávajícím programu aktuálně nepříznivě ovlivněné pandemickou situací.

Podprogram INTER-COST

Podprogram INTER-COST slouží k zapojení českých subjektů do mezinárodního programu COST, unikátního mechanismu multilaterální spolupráce ve všech kategoriích výzkumu s dosahem k partnerům z 38 států členských a jednoho spolupracujícího. Z pohledu ČR představuje spojení národní podpory výzkumu v podprogramu INTER-COST a podpory koordinace a setkávání výzkumníků ze strany mezinárodního programu COST v rámci konkrétní akce COST jednoznačný synergický efekt, který kromě vlastních výsledků VaVaI nese zásadní a odbornou literaturou popsaný motivační impuls k dalšímu zapojení mezinárodní (a to náročné multilaterální) roviny do vlastní výzkumné strategie příjemců.

Podprogram INTER-EUREKA

Podprogram INTER-EUREKA umožňuje účast českých subjektů v mezinárodní síti EUREKA. Motivuje tak ke spolupráci mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi při zapojení do mezinárodního projektu realizovaného se zahraničními partnery sítě EUREKA; popř. k integraci činností v oblasti mezinárodního VaVaI do aktivit samotných podniků skrze participaci na projektu. V obecných výzvách má projekt v síti EUREKA dosah až k 47 zemím celého světa (z toho k 41 členům sítě a dalším přidruženým zemím). Je tak vhodným nástrojem zapojení mezinárodního rozměru do podnikového výzkumu malých, středních i velkých podniků, nezřídka právě ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VVŠ, VVI i ostatních). Podprogram je otevřen projektům v kategorii průmyslový výzkum a experimentální vývoj, projekty mohou probíhat multilaterálně i bilaterálně.

Vlastní výsledky výzkumu a vývoje v programu INTER-EXCELLENCE II povedou k rozšiřování znalostní základny ČR, napomohou ale také řešení priorit VaVaI ČR ve vztahu ke definovaným společenským výzvám. Vedle toho nese program silný aspekt motivační, směřující k rozvoji dalších návazných mezinárodních aktivit zapojených příjemců podpory; ať již v prostředí mezinárodních organizací výzkumu a vývoje, rámcových programů EU apod.

V následujících letech podpoří MŠMT projekty vybrané mechanismy podle § 7 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tj. projekty, které uspěly ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (INTER-ACTION, INTER-COST), resp. ve výběru projektů na mezinárodní úrovni (INTER-EUREKA). K přijímání návrhů projektů bude využito elektronického podání skrze informační systém programu INTER-EXCELLENCE II – ISIX.

 

Zdroj: MŠMT