facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Do jaké míry přichází Česko o výsledky výzkumu?

24. 8. 2019
Do jaké míry přichází Česko o výsledky výzkumu?

V posledních letech se Česko stává díky kvalitní infrastruktuře a lidskému kapitálu atraktivní zemí pro nadnárodní a zahraniční firmy, které zde budují své výzkumné kapacity. Vedle pozitivního efektu rostoucích výdajů na VaV, vyšší zaměstnanosti v progresivním odvětví s vysokou přidanou hodnotou však dochází též k vyvádění výsledků výzkumu do mateřských zemí zahraničních firem.

Na otázku, do jaké míry je vyváděno duševní vlastnictví českých vědců, odpovídá následující analýza, kterou zpracovaly Technologická agentura ČR a firma UNICO. AI.

Hypotéza byla následující: Česko patentuje méně, protože česká ekonomika je silně závislá na zahraničních firmách, které přihlašují průmyslově chráněné duševní vlastnictví vyvinuté v Česku ve svých mateřských zemích.

Offshoring: patenty registrované mimo Česko

V posledních 10 letech dochází k výraznému zvýšení patentové aktivity českých vynálezců a také k růstu offshoringu českých patentů. Celkově 19,8 % patentů z aktivního českého patentového portfolia je registrováno mimo Česko. Pokud se zaměříme pouze na období posledních 4 let, podíl offshorovaných patentů činí 23,4 %. Mezi nejdůležitější technologická zaměření české patentové krajiny se řadí patenty v oborech Computer technology; Electrical machinery, apparatus, energy; Transport; Measurement a Pharmaceuticals. Portfolio offshorovaných patentů je nejsilněji zastoupeno obory Computer technology; Electrical machinery, apparatus, energy; Digital communication a Measurement; přičemž 39 % všech patentů z oboru Computer technology a 33 % všech patentů z oboru Digital communication je offshorováno. Naopak patenty z oboru Pharmaceuticals jsou offshorovány minimálně. Firmy z USA se podílejí na celkovém offshoringu českých patentů z 54 %německé firmy z 26 %.Mezi další významná koncová teritoria patří Švýcarsko (6,4 %), Nizozemí (2,8 %), Kypr (1,5 %) a Francie (1,3 %).

Totožné trendy v patentové aktivitě jejich původců jako v Česku lze sledovat také u strukturálně podobných států (Maďarsko, Polsko, Slovensko). Také u nich v posledních letech dochází k dynamickému růstu počtu patentů, stejně tak roste počet i podíl offshorovaného duševního vlastnictví. Míra offshoringu je nejvyšší v Maďarsku (26 %), nejnižší úroveň vykazuje Polsko se 17 %. Oproti tomu Německo, které je v patentové aktivitě daleko aktivnější než země z našeho regionu, dosahuje v offshoringu pouze 7 %.

Mezi hlavní zjištění analýzy patří:

  • v posledních 10 letech dochází k výraznému zvýšení patentové aktivity českých vynálezců oproti předchozímu období. Růst je podpořen nejen intervencemi veřejného sektoru (přímá podpora VaV, podpora pro budování a údržbu významných VaV kapacit,..) ale též aktivitou soukromého sektoru nejen z Česka;
  • s růstem patentové aktivity však také dochází k růstu offshoringu českých patentů. Tento podíl v posledních letech konstantně roste a nyní dosahuje přibližně jedné pětiny. Počet offshorovaných patentů ukazuje na fakt, že zahraniční subjekty si často nově nabyté vynálezy chrání v mateřských firmách v zahraničí;
  • nejčastějšími zeměmi kam směřuje offshoring patentů jsou USA a Německo;
  • u zemí s podobnou strukturou ekonomiky (Maďarsko, Polsko) je možné pozorovat podobný trend, kdy rostoucí patentovou aktivitu doprovází rostoucí míra offshoringu patentů. Naproti tomu u zemí s vyspělou ekonomikou (Německo) je podíl offshorovaných patentů konstantně nízký (7 %).
Celou analýzu, včetně odkazů na zdroj dat a metodologického vymezení, naleznete zde.
graf patenty
Graf: Struktura patentů českých původců v čase podle typu patentu, 2000−2019
Zdroj: TA ČR