facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktivita států Evropské Unie v rámcových programech

28. 9. 2022
Aktivita států Evropské Unie v rámcových programech

Technologické centrum AV ČR přináší další díl ze série analýz účasti zemí na rámcových programech Evropské unie. Tento článek se zaměřuje na aktivitu většiny států EU v současném programu Horizont Evropa v porovnání se dvěma předchozími rámcovými programy.

stock european union

Častou součástí mnoha analytických zpráv a dokumentů, které se týkají rámcových programů (RP), bývá porovnávání vývoje účasti jednotlivých států v těchto RP. V předchozích blozích publikovaných na tomto webu jsme se dotkli posouzení vývoje účasti ČR v RP či porovnání reakcí jednotlivých států EU na výzvy 7. RP a programu H2020.

V tomto článku se budeme věnovat aktivitě většiny států EU a Spojeného království v současně probíhajícím programu Horizont Evropa a dvou předchozích RP z pohledu účasti výzkumných týmů těchto států v úplných způsobilých návrzích projektů se zohledněním jejich výzkumné kapacity v podobě počtu FTE výzkumných pracovníků. Je třeba opět zopakovat, že jakékoliv porovnávání států či jiných entit v po sobě jdoucích RP není nikdy jednoduché, protože struktura a zaměření výzev jsou pro každý RP specifické, což nepochybně ovlivňuje výsledný obraz zjištěných skutečností.

Počet účastí v úplných způsobilých návrzích projektů přepočtených na 1 tisíc FTE výzkumníků lze považovat za jeden ze způsobů vyjádření reakce členských států EU na výzvy v RP. Na níže uvedeném grafu je dle tohoto klíče prezentována aktivita porovnávaných států EU ve třech rámcových programech. Ačkoliv se pořadí jednotlivých států v jednotlivých RP mění, lze vypozorovat některé dlouhodobější trendy v reakci států EU na výzvy RP. Např. státy jako Estonsko a Řecko vykazují v RP dlouhodobě vysokou aktivitu. V popředí se dlouhodobě drží také Slovinsko. Naopak aktivita Polska, resp. aktivita výzkumných týmů z Polska zůstává trvale velmi nízká. Reakce ČR na výzvy 7. RP a programu H2020 byla jedna z nejnižších v EU. V první třetině programu HE se pozice ČR mírně zlepšila a ČR se posunula na 20. pozici z 26 posuzovaných států.

202209231 vyvoj uspesnost FP7 H2020 HE Frank TC AV CR

Názorněji je možné vyjádřit vývoj aktivity jednotlivých států v RP pomocí porovnání jejich vzájemného pořadí ve všech třech rámcových programech. U některých států můžeme pozorovat jejich pokles nebo vzestup pořadím. Nejvýraznější a kontinuální pokles v pořadí porovnávaných států EU je patrný u Maďarska, Spojeného království, Nizozemí a Itálie.

Naopak vzestup pořadím mezi státy od 7. RP k první třetině programu HE je možné sledovat u Litvy. U některých států je pozice ve třech RP velmi stabilní – Polsko, Německo, Francie, Švédsko... (viz. graf). U dalších států je pořadí států více či méně proměnlivé. ČR je zemí, u které došlo k pozitivnímu posunu v pořadí států od 7. RP a programu H2020 směrem k programu HE.

202209232 uspesnost poradi FP7 H2020 HE Frank TC AV CR

Pořadí jednotlivých států dle počtu účastí v úplných způsobilých návrzích projektů a jejich vzájemné porovnání dle tohoto indikátoru je sice velmi ilustrativní, ale zároveň je třeba uvážit, že rozdíly v absolutních hodnotách počtů účastí na 1 tisíc FTE nejsou mezi některými státy velké a v těchto případech může každá drobná změna hodnoty ovlivnit pozici daného státu mezi ostatními zeměmi.

Z tohoto důvodu je vhodné doplnit komparaci států dle jejich aktivity v RP ještě dalšími způsoby. Jedním z nich je prostý podíl počtu účastí porovnávaných států v úplných způsobilých návrzích projektů daného RP k celkovému počtu účastí těchto států v daném RP. Je zřetelné, že celková reakce na výzvy RP byla a je u starých členských států EU ve všech RP vyšší než reakce nových členských států EU. Podrobnější pohled na aktivitu jednotlivých států v RP potvrzuje klesající účast Spojeného království v RP.

Tento trend, i když v menším měřítku, je patrný také u dalších zemí jako Německo, Francie, Švédsko nebo Maďarsko. U některých zemí je aktivita setrvale vysoká – Itálie, Nizozemí, nebo setrvale nízká – Bulharsko, Slovensko. Další země vykazují nárůst aktivity – Belgie, Portugalsko, Irsko, Rakousko. Podobně také pobaltské státy a Slovinsko. České výzkumné týmy se účastní přípravy návrhů projektů v programu HE ve větší intenzitě, než tomu bylo v předešlých dvou RP.

202209233 podil ucasti FP7 H2020 HE Frank TC AV CR

Poměrem počtu účastí na 1 tisíc FTE daného státu v úplných způsobilých návrzích projektů k celkovému počtu účastí na 1 tisíc FTE v úplných způsobilých návrzích projektů daného RP všech porovnávaných států lze stanovit, kolikrát byla účast daného státu větší či menší než celková účast všech porovnávaných států. Tzn., že lze u jednotlivých států stanovit intenzitu zvyšování či snižování účasti ve výzvách RP vzhledem k jejich výzkumné kapacitě.

V tomto smyslu nacházíme nejvyšší nárůst aktivity v RP u velmi malého Lucemburska, menších pobaltských států EstonskaLotyšska, dále Slovinska či Irska. Naopak pokles aktivity je i v tomto porovnání přítomen zřetelně u Spojeného království a Maďarska. U ČR dosáhly poměry počtu českých účastí v návrzích projektů přepočtených na 1 tisíc FTE k celkovém počtu účastí v daném RP poměrů: 7. RP – 0,62, H2020 – 0,59, HE – 0,77, což indikuje mírný nárůst zájmu české výzkumné komunity o RP a jejich větší zapojení do přípravy projektových návrhů.

202209234 pomer ucasti FP7 H2020 HE Frank TC AV CR

Shrnutí

Tato stručná analýza vývoje aktivity porovnávaných evropských států by se dala shrnout do stručného sdělení: Zájem prosadit se v RP kontinuálně roste zejména v pobaltských zemích Estonsku a Lotyšsku a ve Slovinsku, naopak u Spojeného království a Maďarska viditelně klesá. Tento pokles angažovanosti obou zemí v RP může mít politické pozadí. U Spojeného království může souviset s dlouhodobými diskuzemi o formě setrvání Spojeného království v RP po brexitu, u Maďarska může být tento pokles následkem snahy části maďarského politického spektra opustit EU a s tím souvisejících návazných procesů a aktivit.

Zdá se, že pozice ČR se v RP pozvolna mění směrem k většímu zapojení českých výzkumných týmů do přípravy mezinárodních projektů a ke kýžené větší účasti v RP. Na větší závěry je však poměrně brzy, protože program Horizont Evropa teprve pozvolna nakročuje do své druhé třetiny. Českou reakci na výzvy RP je nutné porovnávat s přibližně velkými státy, jako je ČR, nebo spíše se státy s podobnou výzkumnou kapacitou. K těmto státům má ČR s výjimkou Maďarska i přes tento posun stále ještě velmi daleko.

 

Autor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum AV ČR