facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů na člena předsednictva TA ČR

6. 12. 2019
Výzva k podávání návrhů na člena předsednictva TA ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR) ke dni 21. března 2020, vyhlásil předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku či člena předsednictva TA ČR.

Předsednictvo TA ČR je výkonným orgánem, který zejména rozhoduje o poskytnutí podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace a nese za takové rozhodnutí odpovědnost. Předsednictvo má 5 členů včetně předsedkyně / předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Členky / členové předsednictva TA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry členek / členů předsednictva TA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

Předpokládané zahájení výkonu funkce je duben 2020.

Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR musí obsahovat následující podklady:

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu;
 • životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • přehled nejvýznamnější publikační nebo odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4, přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
 • přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména aplikovaného výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu TA ČR;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení v předsednictvu TA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.

Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • odbornost;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
 • zkušenosti ze spolupráce se státní správou;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
 • znalost prostředí VaVaI;
 • zkušenost s řízením projektů aplikovaného výzkumu;
 • zahraniční zkušenost v oblasti VaVaI;
 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
 • komunikační schopnosti.

 

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Bližší informace zde.

 

Zdroj: RVVI