facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kde budou umístěna Evropská inovační údolí?

3. 8. 2023
Kde budou umístěna Evropská inovační údolí?

Posílení inovací a prohloubení spolupráce mezi více a méně vyspělými regiony v EU – to jsou cíle, které si Evropská komise klade v rámci projektu Evropských regionálních inovačních údolí. Prostřednictvím iniciativy proběhne koordinace financí EU na výzkum a inovace s výdaji na regionální rozvoj ve snaze zesílit dopad obou finančních toků.

inovacni udoli

Plán projektu byl stanoven v rámci Evropského programu inovací (New European Innovation Agenda), který Komise schválila 5. července 2022 a jeho cílem je postavit Evropu do čela v oblasti inovací (zejména pak v deep tech) a posílit startupový ekosystém.

Ambicí regionálních inovačních údolí (Regional Innovation Valleys – RIV) je pak dále využít potenciál evropských inovací – mimo jiné právě z oblasti deep tech – napříč regiony EU k řešení rozdílů v inovační výkonnosti jednotlivých území. Na problém mezer v této oblasti poukazují také výsledky letošního hodnocení European Innovation Scoreboard. Alarmující rozdíl oproti zbytku Evropy pak představují země označené jako nastupující inovátoři, tedy Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

„Evropská komise si stanovila ambiciózní cíl identifikovat až 100 regionů, které se zavážou posílit koordinaci a směrování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací na regionální úrovni a spolupracovat na meziregionálních inovačních projektech, včetně projektů v oblasti deep tech inovací spojených s klíčovými prioritami EU. Iniciativu dále podpořil European Committee of the Regions (Evropský výbor regionů),“ okomentovala výzvu v březnu 2023 bývalá evropská komisařka pro inovace a výzkum Mariya Gabriel.

Začátek výzev a vedlejší cíl projektu

Výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny 17. května a potrvají do 17. října 2023. Evropská komise v této souvislosti vyčlenila 122 milionů eur v rámci programu Horizon Europe (evropské inovační ekosystémy) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (nástroj meziregionálních investic do inovací). V letech 2024 a 2025 se počítá s dalšími výzvami k rozdělení dalších/zbylých 40 milionů eur. Podle prohlášení Komise se tak jedná o „neobvyklé sladění financování výzkumu a regionálního rozvoje ze strany EU“.

„Politika soudržnosti a program Horizont Evropa poprvé organizují společný systém výzev pro nástroje, které mají odlišnou logiku, odlišné rozpočty a odlišná pravidla,“ uvedl ve svém projevu na informačním dni pro iniciativu 25. května Nicola De Michelis, ředitel pro inteligentní a udržitelný rozvoj a provádění programů na Kypru, Maltě, v Řecku, Itálii, v Portugalsku a ve Španělsku na Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku.

Během informačního dne dále zazněl i dílčí cíl výzev, tedy že budou sloužit jako nástroj k doladění strategií inteligentní specializace (Smart Specialisation Strategies). Funkce výzev, coby kontroly reálného stavu strategií inteligentní specializace, je podle ředitele pro inteligentní a udržitelný rozvoj nanejvýš vítána, neboť tyto strategie určují program politik výzkumu a inovací v jednotlivých regionech.

„S ohledem na fakt, že se svět v posledních několika letech tolik změnil, může být potřeba přehodnotit, zda jsou priority stanovené v těchto strategiích stále relevantní. V mnoha případech budou strategie na místě pro nově vznikající výzvy, jako jsou polovodiče, obnovitelné zdroje energie, čisté nulové technologie a dodávky vzácných materiálů. Jiné však budou vyžadovat změnu, aby odpovídaly prioritám EU,“ uvedl dále De Michelis.

Dvojí hon za značkou „regionální inovační údolí“

Pokud regiony, jež projeví zájem v rámci výše zmíněných výzev, uspějí, automaticky získají status RIV. Evropská komise si je však vědoma, že tímto procesem nedojde k plnému naplnění kvót, proto 28. března zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu regionů, které chtějí získat označení Regionální inovační údolí. Tato žádost však není podmínkou pro podání žádosti do výzvy, která odstartovala 17. května. Komise však v této souvislosti vybízí zájemce – regiony, aby využili obou postupů. Podání obou přihlášek totiž v tomto případě slouží jako „záchranná síť“ pro regiony, které se nedostanou do výběrů kvůli rozpočtu.

Žádosti posoudí komise odborníků a status získají – bez dalšího financování – regiony, které prokážou závazek k meziregionální spolupráci. Dále politika a výdaje na výzkum a inovace těchto vybraných regionů musí být v souladu s prioritami EU, mezi něž patří: snížení závislosti na fosilních palivech, zvýšení globální potravinové bezpečnosti, zvládnutí digitální transformace včetně kybernetické bezpečnosti, zlepšení zdravotní péče a dosažení oběhového hospodářství.

„Inovace jsou nejlepší odpovědí Evropy na výzvy spojené s ekologickým a digitálním přechodem,“ uvedla v této souvislosti Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformy.

Zmatky kvůli zrychlenému procesu

V rámci vyjádření zájmu poskytnou také regiony Komisi informace o tematických zájmech a finančních závazcích. Tyto údaje poslouží ke komparaci regionů, která povede k identifikaci potenciálních partnerů a vytvoření konsorcií, jež se do těchto výzev přihlásí. Realizace zmíněného plánu však skýtá řadu komplikací.

Jednou z nich je fakt, že celý proces byl značně urychlen – pravděpodobně kvůli tomu, aby přinesl výsledky ještě před koncem funkčního období současné Komise, jež skončí 31. října 2024. Výzva k předkládání návrhů se očekávala v lednu 2024, tedy po vyjádření zájmu. Nyní však probíhají souběžně, přičemž podání žádostí pro obě zmíněné výzvy se uzavře v polovině října. Hodnocení bude probíhat přes zimu a výsledky budou oznámeny v březnu 2024. Samotné smlouvy by měly být podepsány v červnu.

Toto urychlení klade značné nároky v případě výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Horizon Europe kvůli složitějším požadavkům. Každá nabídka musí zahrnovat minimálně pět národních nebo regionálních orgánů z nejméně pěti různých států EU nebo zemí přidružených k programu Horizon Europe. Alespoň dva z nich by měly být regiony s mírným nebo vznikajícím inovačním potenciálem a alespoň jeden region by měl být se silnou vedoucí pozicí v oblasti inovací.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci nástroje meziregionálních investic do inovací byly také vyhlášeny narychlo a před zveřejněním samotných textů výzev během května bylo k dispozici jen málo praktických informací.

V neposlední řadě pak podle Ewy Chomicz, manažerky pro politiku a zapojení z Evropské sítě regionů pro výzkum a inovace (European Regions Research and Innovation Network – ERRIN) zůstává i otázka, kterou je třeba v souvislosti s RIV ještě zodpovědět, a to: Jakou hodnotu bude mít tento status pro ty regiony, které nezískají finanční prostředky?

„Některé regiony by mohly mít zájem o uznání jako RIV, aby se zviditelnily jak na úrovni EU, tak na národní úrovni. Otevře jim však toto označení dveře k nějakým dalším konkrétním příležitostem?“ uvedla Chomicz.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JM)

Zdroj: Záznam z informačního dne RIV (25. 5. 2023), Evropská komise (12, 3, 4, 5), Science Business, ERRIN