facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Matej Kliman: Nový Rámec VaV spíše potvrzuje dosavadní výklad

16. 12. 2022
Matej Kliman: Nový Rámec VaV spíše potvrzuje dosavadní výklad

Evropská komise vydala 19. října 2022 aktualizaci svého sdělení – Rámce pro státní podporu výzkumu a vývoje. Dokument nese stejné označení, tedy „Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a referenční číslo C(2022) 7388“. V tomto příspěvku shrnujeme náš pohled na první „rychlé čtení“ tohoto významného dokumentu Evropské unie.

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash

Evropská komise pro každé programovací období v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje vydává vedle aktualizace Obecného nařízení o blokových výjimkách také dokument z oblasti tzv. měkkého práva EU, tzv. Rámec. Dokument má formu sdělení Komise, tedy nejde z formálního pohledu o právní normu. Bez ohledu na to však tento dokument požívá značné autority. A to z toho důvodu, že Rámec upravuje režim financování nehospodářských činností výzkumných organizací nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tedy režim, ve kterém je rozdělována valná většina veřejných prostředků na výzkum a vývoj nejen v Česku, ale i v Evropské unii.

O významu a autoritě Rámce svědčí i to, že v ČR se již tradičně po jeho vydání novelizuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, byť tento zákon na Rámec s ohledem na legislativní pravidla vlády stále odkazuje.

Základní informace k novému Rámci

Dokument nese stejné označení jako dosavadní rámec, pouze s novým referenčním číslem, tedy „Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a referenční číslo C(2022) 7388“. Nový Rámec je k dispozici ke stažení prozatím pouze v anglickém jazyce, nicméně nepochybně se s novou číselnou referencí objeví i na serveru EUR Lex ve všech relevantních jazykových mutacích. Účinnost nového rámce je stejná jako datum jeho vydání, tj. 19. 10. 2022.

Rámec má obdobnou základní strukturu, tedy rozdělení na části definice, metodický výklad k formám podpory výzkumu a vývoje, které nezakládají veřejnou podporu a navazující metodický výklad pro případ oznámení (notifikace) podpory v oblasti výzkumu a vývoje.

Formálně je Rámec nyní dostupný ve dvou oddělených PDF dokumentech zde. První část je Rámec samotný a druhý soubor je označen jako „Annexes“ (Přílohy).

Pokud jde o obsah, zdá se, že na rozdíl od předchozích dvou rámců nový Rámec, pokud jde o režimy financování výzkumu a vývoje výzkumných organizací, nepřináší žádné zásadní změny. Jde spíše o lépe (srozumitelněji) formulované potvrzení dosavadního výkladu. Potvrzuje to, že Rámec rozlišuje režimy financování směřující výhradně do nehospodářských činností a režimy financování výzkumných organizací a infastruktur jako celků, kde je relevantní podíl výkonu hospodářských aktivit se stejným limitem, tedy 20 %.

Potvrzuje se také, že součástí nezávislého výzkumu je výzkum ve spolupráci. Určité formulační změny lze identifikovat jako vždy v části označené jako definice, nicméně se zdá, že tyto změny nebudou mít zásadní dopad na výklad Rámce.

 

Autor: Matej Kliman 

 

Níže si můžete přečíst další články, které se týkají problematiky veřejné podpory v oblasti výzkumu a vývoje:

Matej Kliman: Institucionální podpora z perspektivy evropského rámce VaV

Matej Kliman: K výkladu pravidel veřejné podpory často nejsme vůbec oprávněni

Matej Kliman: Využívání infrastruktury výzkumu a vývoje z pohledu odděleného sledování hospodářské a nehospodářské činnosti


Matej Kliman

Matej Kliman1Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a transferu znalostí. V oblasti transferu technologií, inovací a investic má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro většinu významných institucí v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací, tak na straně příjemců a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, veřejné zadávání, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů.