facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnocení výzkumných organizací v resortu MŠMT 2023–2027

27. 9. 2022
Hodnocení výzkumných organizací v resortu MŠMT 2023–2027

Dne 15. září 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a Metodikou pro hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou vysokých škol zveřejnilo dokumentaci ke vstupnímu hodnocení resortních výzkumných organizací v působnosti MŠMT pro období 2023–2027.

Do hodnocení mohou vstoupit výzkumné organizace, které:

a) spadají do působnosti MŠMT jako poskytovatele institucionální podpory v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) bodu 5. zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), s výjimkou vysokých škol;

b) jsou ke dni vydání výzvy VO k předložení podkladů pro poskytnutí institucionální podpory na DKRVO se stanovenými náležitostmi uvedeny v informačním systému veřejné správy „Seznam výzkumných organizací“, jehož správcem je MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb.;

c) jejich minimální doba existence VO jako právnické osoby je 5 let (Poskytovatel může v odůvodněných případech tuto dobu zkrátit); v případě sloučení, splynutí rozdělení VO se do lhůty 5 let pro právní nástupce započítává příslušná doba existence původní VO;

d) jsou na národní úrovni RVVI hodnoceny v modulech M1 a M2;

e) předloží všechny podklady úplné a ve stanoveném termínu; v případě zjištěných nedostatků podkladů jsou hodnoceny ty VO, které nedostatky na výzvu poskytovatele odstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

 

Hodnocenými výzkumnými organizacemi v tomto hodnocení nejsou:

a) veřejné vysoké školy (hodnoceny dle přílohy č. 5 Metodiky M17+);

b) soukromé vysoké školy (hodnoceny dle přílohy č. 5 Metodiky M17+);

c) státní vysoké školy;

d) výzkumné organizace, které nejsou právnickými osobami veřejného práva;

e) výzkumné organizace, jejichž poskytovatelem DKRVO je nebo může být subjekt dle § 4 odst. 2 písm. a bodů 1. až 4. zákona č. 130/2002 Sb. (např. ústavy AV ČR nebo VO zřizované jinými ministerstvy nebo správními úřady).

Pro účely hodnocení předloží VO Koncepci dlouhodobého rozvoje výzkumné organizace na léta 2023–2027 (dále jen „Koncepce“) ve struktuře formuláře Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2023–2027. Koncepci zašle VO do datové schránky poskytovatele (ID: vidaawt) nejpozději 31. října 2022. Koncepce bude po doručení na MŠMT formálně zkontrolována a předložena k hodnocení odbornému poradnímu orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení výzkumných organizací s výjimkou vysokých škol.

Metodické dokumenty, formulář pro hodnocení a další detaily naleznete na stránkách MŠMT.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy