facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Postavení žen ve vědě za rok 2016 – mezi nejhoršími v Evropě

13. 9. 2018
Postavení žen ve vědě za rok 2016 – mezi nejhoršími v Evropě

NKC – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR vydalo Monitorovací zprávu o postavení žen ve vědě za rok 2016 v České republice. Zpráva mapuje vývoj dat od roku 2005. A vyplývá z ní mimo jiné, že ve sledovaných ukazatelích patříme mezi nejhorší v Evropě. Zastoupení žen mezi výzkumníky opět kleslo navzdory rostoucímu podílu doktorandek.

Zpráva rovněž naznačuje, že muži mají ve všech profesích výzkumu a vývoje (výzkumníci, techničtí pracovníci, ostatní zaměstnání) převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, v roce 2016 byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie.

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje (v roce 2016 na úrovni téměř 60 %), mezi studujícími na doktorském stupni má pak vzestupný trend (v současnosti necelých 47 %). Tento stav však nemá dlouhodobě vliv na situaci ve výzkumu samotném: největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými.

Největší podíl výzkumníků v ČR působí v technických (38 %) a přírodních vědách (30 %); dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás. Podíl žen mezi výzkumníky je zde ale dlouhodobě nejnižší a navíc s mírnou tendencí k poklesu. Nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě v lékařských vědách.

Zastoupení žen mezi akademiky nejvyšších kvalifikačních stupňů je velice nízké; zastoupení mezi profesory bylo v roce 2016 jenom 15,4 %; mezi docenty 25,3 %. I v zastoupení žen na nejvyšších akademických pozicích tak Česko patří k nejslabším zemím v Evropské unii (mezinárodně srovnatelná data k roku 2013).

Rozhodování ve vědě je i nadále převážně v rukou mužů. V roce 2016 dosáhlo celkové zastoupení žen stojících v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje dohromady jen 15,5 % (Akademie věd ČR, grantové agentury, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada pro výzkum, vývoj a inovace apod.). V rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech těchto institucí bylo zastoupení žen 19,3 %; v poradních a expertních orgánech jejich podíl dosáhl 18,0 %.

Podrobnější shrnutí najdete v úvodu Monitorovací zprávy.

 

Autorka: Hana Tenglerová, NKC gender a věda

 


NKC – gender a věda SOÚ AV ČR nedávno rovněž provedl výzkum pracovních podmínek českých akademiků a akademiček na vysokých školách a vědeckých institucích. Prezentace výsledků tohoto šetření se uskuteční na 5. národní konferenci o genderu a vědě.