facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Náměstek Pavel Doleček na Radě pro konkurenceschopnost EU

1. 3. 2021
Náměstek Pavel Doleček na Radě pro konkurenceschopnost EU

Dne 26. února 2021 proběhlo formou videokonference jednání ministrů členských států EU s gescí za agendu výzkumu. Zasedání ministrů se uskutečnilo na platformě Rady pro konkurenceschopnost EU pod organizační záštitou portugalského předsednictví v Radě EU, přičemž hlavním tématem pro politickou debatu ministrů byla problematika národních plánů obnovy členských států EU reagujících na socioekonomické dopady pandemie Covid-19.

Delegaci ČR na zasedání Rady vedl Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT.

EU a ČR

Národní plány obnovy vznikají v rámci tzv. „Nástroje pro oživení a odolnost“ (Recovery and Resilience Facility), který členským státům EU zprostředkuje až 672,5 mld. EUR v půjčkách a grantech na podporu investic za účelem snižování socioekonomických dopadů pandemie Covid-19 a současně i transformace hospodářství EU směrem k „zelenější“ a digitální ekonomice. Investice v rámci Národních plánů obnovy členských států EU budou realizovány v letech 2021–2026, přičemž MŠMT se v rámci Národního plánu pro oživení a odolnost ČR zaměří na implementaci komponenty s názvem „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“. Jejím cílem je etablovat v ČR čtyři výzkumné konsorciální entity působící v oblasti zdravotnického výzkumu a podpořit rozvoj kapacit technologicky vysoce náročného základního a aplikovaného výzkumu v doménách virologie, onkologie či kardiologie.

„Národní plány obnovy pro oživení a odolnost představují důležitý příspěvek EU a jejích členských států k posilování znalostní a technologické infrastruktury Evropy pro adresování socioekonomických dopadů pandemie Covid-19, jakož i pro zelenou a digitální transformaci evropské ekonomiky. Uvědomujeme si, že spolu se samotnou realizací těchto investic je nutností zajistit i synergie s investicemi vynakládanými z řady dalších evropských finančních nástrojů. V oblasti vědy se jedná zejména o 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027), avšak synergie jsou kýžené mj. rovněž s nástroji politiky soudržnosti EU a s národními výdaji členských států EU na výzkum, vývoj a inovace. Věříme, že posílený Víceletý finanční rámec EU pro léta 2021–2027 přinese členským státům EU potřebný impuls k překonání současné pandemické krize a Evropa z ní vyjde posílena a i patřičně připravena na jakékoliv budoucí krize nejen epidemiologického charakteru,“ uvedl náměstek Pavel Doleček při svém vystoupení na zasedání Rady.

V dalším průběhu zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU byli ministři členských států EU ze strany portugalského předsednictví v Radě EU informováni o aktuálním stavu příprav na ustavení společného evropského podniku, který bude zajišťovat implementaci iniciativy „EuroHPC“ v oblasti super-počítání. Evropská komise dále zpravila účastníky i o přípravách na institucionální etablování dalších evropských partnerství, která budou realizována jakožto součást 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027). Pozornost byla věnována taktéž problematice revitalizace Evropského výzkumného prostoru (ERA) v období po roce 2020 v návaznosti na zveřejnění sdělení Evropské komise a přijetí závěrů Rady EU k inovovanému ERA. V neposlední řadě Evropská komise prezentovala i pozici evropské výzkumné komunity na téma biologické rozložitelnosti plastů v otevřeném prostředí.

Další jednání Rady pro konkurenceschopnost EU zasedající ve formaci ministrů odpovědných za agendu výzkumu se uskuteční dne 28. května 2021 na závěr portugalského předsednictví v Radě EU.

 

Zdroj: MŠMT

Foto: Wikimedia