facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády jednala o výzkumu v oblasti energetiky

3. 5. 2022
Rada vlády jednala o výzkumu v oblasti energetiky

V pátek 29. dubna 2022 se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily podpora výzkumu a úspěšnost v resortních programech, účast v rámcových programech EU, nebo výzkum v oblasti energetiky. Dále byla projednána výzva k podání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022, či principy alokace institucionální podpory dle Metodiky hodnocení 2017+.

V pravidelném bodu jednání k problematice Metodiky 2017+ schválili členové RVVI materiál „Principy alokace podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (DK RVO) na úroveň výzkumných organizací“. Rada očekává v souladu s platnou metodikou od všech poskytovatelů náběh na tzv. indexové financování.

„Klíčovým úkolem pro další období bude jednání RVVI s poskytovateli o využití hodnocení pro alokaci institucionální podpory s cílem podpořit excelenci a mezinárodní konkurenceschopnost české vědy, s úsilím, aby se finanční i personální investice vložené do prováděného hodnocení skutečně promítly v řízení a financování výzkumných organizací,“ doplnil místopředseda Rady Štěpán Jurajda.

Přehled výdajů na institucionální podporu dle jednotlivých poskytovatelů a výzkumných organizací je zároveň součástí návrhu rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2023.

RVVI dále projednala materiál HORIZONT 2020 – účast ČR z Technologického centra AV ČR (TC AV ČR), které vytváří zázemí pro programy Horizont v ČR. Česká republika dle zprávy nepatří k členským státům s vysokou účastí a aktivitou. Pozitivní skutečností však je vysoká účastnická úspěšnost českých subjektů (až 15,84 %, tj. sedmá nejvyšší úspěšnost mezi státy EU).

„Rámcové programy podle zprávy podmínily nárůst mezinárodní spolupráce českých výzkumných pracovišť, otevřela se možnost spolupracovat s týmy z nejvýznamnějších evropských vědeckých institucí, průmysl se mohl podílet na činnosti globálně silných konsorcií. V České republice se nicméně úsilí prosadit se v mezinárodním výzkumu soustřeďuje do několika málo desítek špičkových výzkumných týmů a účast v rámcových programech je stále čímsi výjimečným,“ sdělila ministryně Helena Langšádlová.

Rada následně žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), resp. TC AV ČR o zpracování souhrnné analýzy účasti České republiky v programu Horizont 2020.

V pravidelném bodu k přípravám Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) informovali zástupci MŠMT členy Rady o Harmonogramu výzev na rok 2022 a předpokládané alokaci finančních prostředků, s případným zohledněním aktuálních společenských výzev a prioritních témat doporučených Radou, jimiž jsou mj. výzkum dezinformačních procesů, adaptace společnosti na změny klimatu, energetická krize, výzkum v oblasti veřejného zdraví.

Významné téma současnosti, kterým se RVVI zabývá od podzimu 2021, je výzkum v oblasti energetiky. Probíhají neformální besedy členů Rady s přizvanými oborovými experty např. z ústavů Akademie věd a ČVUT. RVVI v tomto směru prověřuje možnosti, jež má systém VaVaI pro řešení energetické krize a transformace, a dále jak mohou stávající projekty / programy pomoci mj. ke snížení závislosti na zemním plynu, s uplatněním vodíkových technologií v energetice atp. Návrhy závěrů Rady k tématu Budoucnost energetiky budou předloženy na květnové zasedání.

V další části jednání byl Radou schválen text Výzvy k podávání návrhů kandidáta na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR (GA ČR), s termínem podání přihlášek do 1. června 2022. Vědeckou radu je třeba aktuálně doplnit z důvodu rezignace prof. Martina Hartla pro neslučitelnosti funkcí. Prof. Hartl byl jmenován vládou dne 23. března 2022 do předsednictva GA ČR.

Členové RVVI dále schválili znění Výzvy k podávání návrhů kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022, která bude vyhlášena v průběhu května 2022 na webu www.vyzkum.cz a www.vlada.cz, s termínem uzávěrky přihlášek do 30. června t. r.


Zdroj: tiskové sdělení Sekce pro vědu, výzkum a inovace – Úřadu vlády ČR