facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvacet čtyři „postdoků“ bude řešit v česku granty MSCA

14. 8. 2022
Dvacet čtyři „postdoků“ bude řešit v česku granty MSCA

Jak se dařilo českým institucím a žadatelům v první výzvě Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2021 v rámci programu Horizont Evropa? A jaké jsou šance neúspěšných projektů získat financování v Česku? Přečtěte si analýzu z časopisu ECHO, který vydává Technologické centrum AV ČR.

stock eurofund

Od roku 2021 se mohou o granty na individuální vědecko-výzkumné pobyty financované z rozpočtu mobilitního programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) ucházet pouze postdoktorandi s maximálně 8letou praxí ve výzkumu. Přinášíme analýzu zapojení českých žadatelů a českých institucí do první výzvy v Horizontu Evropa, známé pod názvem Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2021 (MSCA PF), a do výzvy ERA Fellowships otevřené kvalitním projektům podaným do výzvy MSCA PF, které by měly být řešeny v jedné z tzv. Widening zemí.

Celoevropské výsledky první výzvy MSCA PF zrcadlí první rok nového rámcového programu Horizont Evropa v této prioritě. V roce 2021 bylo do uzávěrky výzvy, tj. 12. října, předloženo 8 356 projektů. V porovnání s poslední výzvou programu H2020 (MSCA-IF-2020), kdy byl podán rekordní počet projektových návrhů (11 573), to bylo o 3 217 projektů méně. Pokles počtu podaných návrhů projektů o 27,8 % v prvním roce nového rámcového programu (RP) není překvapující i vzhledem k úpravě pravidel (akce MSCA nyní cílí na mladší postdoky, zatímco poslední výzva v programu H2020 byla otevřena všem výzkumníkům bez ohledu na kariérní fázi, ve které se nacházeli). Většina členských států EU z výše uvedených důvodů zaznamenala pokles v počtu podaných návrhů projektů v porovnání s rokem 2020 (viz graf 1) s výjimkou několika málo zemí – Česka, Litvy, Lucemburska a Slovenska.

Graf 1: Porovnání počtu podaných projektových návrhů v roce 2020 a 2021 členskými státy EU

20220812Echograf1

Zdroj: Evropská komise, Programový výbor pro konfiguraci MSCA, 17. března 2022

S alokovaným rozpočtem pro výzvu 2021 ve výši 242 mil. € bylo navrženo k financovaní 1 156 projektů (pro porovnání: ve výzvě 2020 s rozpočtem 328 mil. € to bylo 1 630 projektů), z toho ženy výzkumnice jsou mezi úspěšnými žadateli zastoupeny 43 %. Celková úspěšnost byla téměř 14,28 %, podobně jako v předchozím roce (výzva 2020: 14,98 %). Až na jednu výjimku – ekonomický panel (ECO) u Global Postdoctoral Fellowships, kde stačilo skóre 83,8 % – bylo nyní nutné dostat hodnocení min. 92 %.

Nejvíce projektů bylo podpořeno ve společenských a humanitních vědách (SOC, 24 %), následují projekty ve vědách o živé přírodě (LIF, 22 %), dále vědy o chemii (CHE, 14 %) a v oblasti životního prostředí a geovědy (ENV, 12 %). Pět žadatelů věnujících se jadernému výzkumu bylo navrženo k financování v rámci nové spolupráce mezi MSCA a programem Euratom (2021–2025), na kterou byl vyčleněn rozpočet ve výši 1 mil. €.

V Česku roste zájem o podávání individuálních výzkumných projektů MSCA

O finanční podporu se ucházelo celkem 30 českých institucí, z toho 11 univerzit, 17 ústavů AV ČR a 2 další výzkumná pracoviště. Univerzity byly nejaktivnějšími žadateli o granty MSCA PF, pokud jde o počty podaných projektových návrhů. Obdržely rovněž většinu nově schválených českých grantů. Ze 161 žádostí podaných českými institucemi, které prošly kontrolou oprávněnosti a splnily tak podmínky dané pravidly MSCA PF, uspělo 11 projektů – 10 projektů typu European Postdoctoral Fellowships a 1 projekt typu Global Postdoctoral Fellowships. (Pozn.: České instituce figurovaly ve 165 projektech, a to jako budoucí příjemci či asociovaní partneři. Ze 164 podaných projektů s českou hostitelskou institucí tři nesplnily podmínky oprávněnosti (eligibilitu) či byly staženy žadatelem. Z toho důvodu bylo nakonec hodnoceno 161 projektů.)

Tabulka 1: Přehled českých institucí, které získaly individuální granty MSCA PF a ERA Fellowship ve výzvě 2021

20220812Echotabulka1

Zdroj: Evropská komise, vlastní zpracování

Data (viz graf 1) ukazují pozitivní trend rostoucího zájmu o podávání individuálních grantů MSCA v Česku (v roce 2020 bylo podáno 144 návrhů). V dalších výzvách bude třeba se soustředit na kvalitu podávaných projektových návrhů. Úspěšnost českých institucí ve výzvě financované programem MSCA totiž klesla na 6,67 % oproti předchozí výzvě 2020 (14,79 %). Pokud však připočítáme ke grantům MSCA PF také 13 dalších projektů, které byly navrženy k financování z rozpočtu Rozšiřování účasti a posilování ERA, tzv. ERA Fellowships (v H2020 známé jako Widening Fellowships), úspěšnost se udrží na téměř 15 % (14,54 %). Celkem bude z tohoto speciálního rozpočtu na podporu většího zapojení tzv. Widening zemí (kam patří i Česko) financováno 50 grantů, nejvíce jich poputuje shodně do Česka a Portugalska (13), dále do Řecka (6), Slovinska (5) a Polska (3).

Pokud jde o národnosti žadatelů, kteří budou řešit svoje granty (MSCA PF a ERA Fellowships) v Česku, ze zahraničních výzkumníků uspělo nejvíce Indů (6), Italů (3), Slováků (2), Argentinců (2) a Američanů (2). Česko si vybrali jako svou výzkumnou destinaci rovněž 4 Češi, kterým grant usnadní reintegraci do domácího výzkumného prostředí po návratu z jiné země. Oborové zastoupení dle panelů je následující: chemie (8), vědy o živé přírodě (5), fyzika (4) a sociální a humanitní vědy (4), dále životní prostředí (2) a matematika (1). Úspěšnost je sledována dle zemí, které obdrží nejvíce grantů, neboť příjemcem grantu je vždy hostitelská instituce. Podíváme-li se na výsledky z pohledu jednotlivců, ve výzvě 2021 uspělo 13 výzkumnic a výzkumníků české národnosti. Kromě čtyř výše zmíněných, kteří si vybrali Česko, budou ostatní působit na výzkumných institucích v Německu (3), Rakousku (1), Belgii (1), Dánsku (1), Francii (1), Švédsku (1) a Velké Británii (1).

Kvalitní návrhy projektů mají šanci uspět v národní výzvě OP JAK

Rostoucí zájem a motivaci ze strany českých institucí a výzkumníků zapojit se do výzev MSCA lze vysvětlit do značné míry tím, že výsledky hodnocení individuálních projektů MSCA v programu Horizont Evropa budou využity v národních výzvách MSCA. Tím se zvyšuje šance výzkumníků, že v případě kvalitního návrhu projektu se svým výzkumným záměrem uspějí a obdrží finanční prostředky na výzkum z národních zdrojů. Kromě již zmíněných ERA Fellowships budou moci uchazeči o individuální granty MSCA, jejichž projekty nebyly navrženy k financování ve výzvách MSCA z důvodu nedostatku finančních prostředků, ale zároveň dosáhly min. skóre 70 %, žádat v programovém období 2021–2027 o podporu ze strukturálních fondů prostřednictvím výzev Operačního programu Jan Amos Komenský, který administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V předchozím programovém období 2014–2020 bylo takto podpořeno 166 výzkumníků, kteří původně podali projektový návrh do výzvy MSCA Individual Fellowships v Horizontu 2020. O finanční podporu ve výzvě OP JAK se budou moci ucházet i žadatelé z poslední výzvy. MŠMT bude podporovat oba směry, nejen výzkumníky, kteří přijíždějí do Česka realizovat svůj výzkum, ale i ty, kteří chtějí vyjet z české instituce do jiné evropské země, nově navíc také žadatele o Global Postdoctoral Fellowships (výjezdy do mimoevropských zemí) s návratovou fází v Česku.

Filip Týc z MŠMT, garant programu OP JAK, potvrdil, že „vyhlášení je zatím předběžně plánováno na začátek srpna (doporučujeme sledovat stránky OP JAK). (Výzva byla již vyhlášena, zájemci mohou žádosti podávat až do 31. listopadu, pozn. redakce) Výzva nebude výzvou soutěžní, ale průběžnou. Tedy žádosti budou hodnoceny (kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti) ihned, jakmile budou podány. Na celý proces až do vydání právního aktu o poskytnutí podpory je stanoveno přibližně 80 dnů, výzkumníci však nemusí čekat na výsledky a budou moci začít realizovat aktivity projektů v době od vyhlášení výzvy (uznatelnost nákladů je plánována od data vyhlášení výzvy).“

Graf 2: Počty projektů navržených k financování ve výzvách MSCA PF a ERA Fellowhips dle tzv. Widening zemí

20220812Echograf2

Zdroj: Evropská komise, Programový výbor pro konfiguraci MSCA, 17. března 2022

Podpora žadatelů o individuální granty MSCA v TC AV ČR

Ke vzrůstajícímu zájmu o granty na podporu výzkumné mobility se snaží přispět rovněž Technologické centrum AV ČR (TC), které pořádá na podporu žadatelů o individuální granty MSCA každoročně informační akce / praktické semináře a poskytuje konzultace včetně komentování projektových návrhů. Na podporu zájemců o podávání grantů do první výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships v Horizontu Evropa uspořádalo TC v roce 2021 informační den k MSCA PF, workshop pro žadatele a školení pro projektové manažery, kteří pomáhají žadatelům při přípravě návrhů projektů. TC poskytlo žadatelům o grant MSCA řadu konzultací, jejichž náplní byly komentáře nejen k projektovým návrhům výzkumníků ze zahraničí, kteří hodlali řešit svůj výzkumný projekt v české instituci, ale i k projektovým návrhům výzkumníků působících v Česku, kteří měli v plánu realizovat svůj výzkumný záměr v zahraničí.

Pro úplnost – ze 34 žadatelů, kteří se na TC obrátili, nakonec návrh projektu podalo 32 výzkumníků. K financování byly navrženy tři projekty typu Postdoctoral Fellowships a jeden projekt typu ERA Fellowships. Podle konečného umístění konzultovaných projektů ve výsledném hodnocení lze usoudit, že TC přispívá svými službami ke zvýšení kvality podávaných projektů: 24 projektů (75 %) dosáhlo minimálního potřebného skóre 70 %, které zároveň odpovídá prahu financovatelnosti projektů podaných do národní výzvy v OP JAK.

O užitečnosti podpory nabízené Technologickým centrem se přesvědčil i čerstvý držitel grantu MSCA PF Jiří Kratochvíl z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se chystá zkoumat syntézu nanočástic na Univerzitě v Oxfordu: „Na úvodním semináři k MSCA jsem nejvíce ocenil dostat se do role hodnotitele a zkusit si ohodnotit cizí projekt dle formuláře hodnotitelů. Skvělá byla i podpora Technologického centra v průběhu psaní projektu, kdykoli jsem zavolal či napsal, dostal jsem obratem relevantní informace. Výborný byl i screening projektu, hlavně z hlediska formálních záležitostí specifických přímo pro MSCA.“

Závěr

Akce MSCA tvoří již dlouhodobě nezanedbatelnou část rámcových programů. Podpora lidských zdrojů a mobility výzkumných pracovníků je stěžejním krokem k profesnímu růstu a dosažení vědecké nezávislosti. Z tohoto důvodu může být vzrůstající zájem o účast v těchto typech grantů ze strany mladých českých výzkumníků velkým příslibem pro větší účast ČR v RP včetně výraznějších výsledků v získávání grantů ERC (zvláště ERC-AdG) pro vynikající výzkumné pracovníky, což se v Česku dlouhodobě příliš nedaří.

Na závěr dodejme, že výzva pro rok 2022 týkající se MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA-2022-PF) byla otevřena 12. května 2022. Projektové návrhy je možné podávat do uzávěrky této výzvy 14. září 2022. Nově bude aplikována podmínka související s opakovaným podáváním stejného projektu (s totožnou hostitelskou institucí). Pokud žadatel ve výzvě 2021 nezískal minimální skóre 70 %, nebude moci podat stejný návrh se stejným školitelem a stejnou hostitelskou institucí do výzvy 2022. Podrobnosti o této výzvě budou průběžně zveřejňovány na Národním portálu Horizont Evropa (sekce Excelentní věda – Akce Marie Skłodowska-Curie).

 

echoAutorka: Zuzana Šimek

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu ECHO, který vydává Technologické centrum AV ČR. Text v plném znění včetně vysvětlivek odkazů na použité zdroje naleznete zde.