facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Informace k zápisu na seznam výzkumných organizací

19. 6. 2017
Informace k zápisu na seznam výzkumných organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je od 1. července 2017 pověřeno vedením seznamu výzkumných organizací, zveřejnilo dodatečné informace pro žadatele o zápis do tohoto seznamu. Žádost o zápis bude možné podávat od 1. července 2017.

Význam zápisu v seznamu VO

Dle ministerstva nemusí výzkumná organizace zapsaná v seznamu opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie. Orgány státní správy tedy nemusí u subjektů zapsaných v seznamu zkoumat, zda splňují tuto definici.

Status výzkumné organizace však není podmíněn zápisem do seznamu. Subjekt, který splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí, je výzkumnou organizací bez ohledu na to, zda je v seznamu uveden, či neuveden, protože o zápis nepožádal. Zápis do seznamu není povinný a není zákonnou podmínkou pro poskytnutí kterékoliv podpory podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Tedy i subjekty, které nejsou v seznamu zapsány, mohou získat podporu na výzkum a vývoj, pokud splní podmínky pro její poskytnutí. Zápis do seznamu současně negarantuje, že podpora poskytnutá výzkumné organizaci zapsané v seznamu je slučitelná s vnitřním trhem podle předpisů Evropské unie.

Řízení o zápisu na seznam VO

V řízení o zápisu do seznamu žadatel listinnými doklady prokazuje naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí. Žádost podává statutární orgán žadatele Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy výhradně v elektronické podobě na stanoveném formuláři. Žádost lze podat kdykoliv po nabytí účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., tedy nejdříve 1. července 2017. Již nyní je však vhodné se začít na zápis připravovat. Dokument s informacemi k řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací naleznete v příloze.

Povinností organizace zapsané v seznamu je oznámit MŠMT jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení), a to do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví. Do 30. 6. je také nutné odevzdat do sbírky listin přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předcházející kalendářní rok.

Více informací naleznete na webu MŠMT.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT