facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Od 1. 7. 2017 je možné se zapisovat do seznamu výzkumných organizací

3. 7. 2017
Od 1. 7. 2017 je možné se zapisovat do seznamu výzkumných organizací

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných zdrojů. Dle tohoto ustanovení bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno vedením seznamu výzkumných organizací.

Znění  § 33a je následující:

Seznam výzkumných organizací

(1) Seznam výzkumných organizací (dále jen "seznam") je informačním systémem veřejné správy31), jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(2) Do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie44) včetně prokázání zapisovaných údajů.
(3) Do seznamu se zapisují tyto údaje o výzkumné organizaci:
a) obchodní firma nebo název a sídlo výzkumné organizace,
b) právní forma výzkumné organizace,
c) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
d) datum podání žádosti o zápis do seznamu,
e) datum zápisu do seznamu,
f) datum poslední aktualizace údajů v seznamu,
g) údaje svědčící o naplnění definičních znaků podle odstavce 2,
h) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu činnosti, který definuje výzkumné kapacity.
(4) Žádost o zápis výzkumné organizace do seznamu, žádost o zápis změny v zapisovaných údajích či žádost o výmaz výzkumné organizace ze seznamu podává statutární orgán žadatele.
(5) Žádost o zápis musí být doložena listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do seznamu zapsány, a listinami, které se zakládají ve sbírce listin, která je součástí seznamu.
(6) Údaje zapsané v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu.
(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o žádosti o zápis výzkumné organizace do seznamu, jakož i o žádosti o zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností. Nejsou-li splněny podmínky pro zápis, žádost zamítne. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zahájit řízení o zápisu změny nebo výmazu i z vlastního podnětu.
(9) Organizace zapsané v seznamu mají povinnost jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení) oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to do sedmi dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví.
(10) Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí61) výzkumných organizací zapsaných v seznamu, prováděného
pro účely tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
31) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
61) Část 1.3. bod 15 písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

Podrobnosti o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí stanoví Nařízení vlády 160/2017 Sb., ze dne 3. 5. 2017.

MŠMT dne 1. 7. 2017 zveřejnilo podrobnosti pro žadatele o zápis na seznam výzkumných organizací včetně ukázky účetních dokladů prokazujících oddělené účetnictví pro hospodářské činnosti. Formuláře ke stažení obsahují žádost o zápis do seznamu, stručné pokyny k vyplnění žádosti a čestné prohlášení k neexistenci přednostního přístupu k výsledkům činnosti. Ve vlastním seznamu výzkumných organizací budou podrobnosti o zapsaných výzkumných organizacích zveřejňovány průběžně v závislosti na vydaných rozhodnutích. 

Některé další detaily k tomuto tématu jsme zveřejnili v příspěvku Informace k zápisu na seznam výzkumných organizací dne 19. 6. 2017. Dále si můžete přečíst článek Mateje Klimana s názvem Nejvyšší čas začít s přípravou na zápis na seznam výzkumných organizací a příspěvky Jiřího Chýly Co (ne)znamená zápis do seznamu výzkumných organizací a (Ne)jasný vzkaz Ministerstva školství.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)