Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Od 1. 7. 2017 je možné se zapisovat do seznamu výzkumných organizací

3. 7. 2017

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných zdrojů. Dle tohoto ustanovení bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno vedením seznamu výzkumných organizací.

Znění  § 33a je následující:

Seznam výzkumných organizací

(1) Seznam výzkumných organizací (dále jen "seznam") je informačním systémem veřejné správy31), jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(2) Do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie44) včetně prokázání zapisovaných údajů.
(3) Do seznamu se zapisují tyto údaje o výzkumné organizaci:
a) obchodní firma nebo název a sídlo výzkumné organizace,
b) právní forma výzkumné organizace,
c) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
d) datum podání žádosti o zápis do seznamu,
e) datum zápisu do seznamu,
f) datum poslední aktualizace údajů v seznamu,
g) údaje svědčící o naplnění definičních znaků podle odstavce 2,
h) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu činnosti, který definuje výzkumné kapacity.
(4) Žádost o zápis výzkumné organizace do seznamu, žádost o zápis změny v zapisovaných údajích či žádost o výmaz výzkumné organizace ze seznamu podává statutární orgán žadatele.
(5) Žádost o zápis musí být doložena listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do seznamu zapsány, a listinami, které se zakládají ve sbírce listin, která je součástí seznamu.
(6) Údaje zapsané v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu.
(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o žádosti o zápis výzkumné organizace do seznamu, jakož i o žádosti o zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností. Nejsou-li splněny podmínky pro zápis, žádost zamítne. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zahájit řízení o zápisu změny nebo výmazu i z vlastního podnětu.
(9) Organizace zapsané v seznamu mají povinnost jakékoliv změny údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení) oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to do sedmi dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně dozví.
(10) Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí61) výzkumných organizací zapsaných v seznamu, prováděného
pro účely tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
31) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
61) Část 1.3. bod 15 písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

Podrobnosti o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí stanoví Nařízení vlády 160/2017 Sb., ze dne 3. 5. 2017.

MŠMT dne 1. 7. 2017 zveřejnilo podrobnosti pro žadatele o zápis na seznam výzkumných organizací včetně ukázky účetních dokladů prokazujících oddělené účetnictví pro hospodářské činnosti. Formuláře ke stažení obsahují žádost o zápis do seznamu, stručné pokyny k vyplnění žádosti a čestné prohlášení k neexistenci přednostního přístupu k výsledkům činnosti. Ve vlastním seznamu výzkumných organizací budou podrobnosti o zapsaných výzkumných organizacích zveřejňovány průběžně v závislosti na vydaných rozhodnutích. 

Některé další detaily k tomuto tématu jsme zveřejnili v příspěvku Informace k zápisu na seznam výzkumných organizací dne 19. 6. 2017. Dále si můžete přečíst článek Mateje Klimana s názvem Nejvyšší čas začít s přípravou na zápis na seznam výzkumných organizací a příspěvky Jiřího Chýly Co (ne)znamená zápis do seznamu výzkumných organizací a (Ne)jasný vzkaz Ministerstva školství.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

 

 

Partneři webu a spolupracující instituce