facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak napomoci pozitivní změně v české vědě

27. 9. 2019
Jak napomoci pozitivní změně v české vědě

Kolem Národního kulatého stolu pořádaného evropskou iniciativou Alliance4Life se na konci května sešlo 50 účastníků, aby projednali, co lze na úrovni státu i výzkumných institucí udělat pro zlepšení podmínek české vědy a jak lze přispět k celkové pozitivní změně. Nyní přinášíme jeho závěry a doporučení.

CEITEC konf 03Pozvání ke kulatému stolu přijali zástupci ministerstev, Úřadu vlády ČR, hlavních grantových agentur, zástupci vysokých škol, vědeckých institucí i jednotliví vědci. Akci zorganizovali institut CEITEC Masarykovy univerzity, Centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC a AV ČR.

Diskuse byla strukturována do tří bloků: otevřenost, férovost a motivace. Pro každý okruh byly představeny diskusní otázky a doporučení Alliance4Life, které jsou výsledkem téměř dvouleté práce aliance a odrážejí situaci v regionu střední a východní Evropy. Závěry diskuse, které naleznete v příloze, jsou zformulovány jako doporučení na institucionální a národní úrovni.

Debata hlavních aktérů české vědní politiky u Národního kulatého stolu ukázala, že systém vědy, výzkumu a inovací České republiky potřebuje zpřehlednění v rovině strategické i administrativní, pro což je nezbytný dialog mezi poskytovateli a zastřešujícími orgány vědecké a univerzitní obce. V minulosti byl systém tažen roztříštěně a účelově, resp. projektově, a nedostatek strategie a dlouhodobé vize se odrazil na evropské, národní i institucionální úrovni.

Kvalitativní změna se ale týká také a především úrovně výzkumných institucí a univerzit. Zejména je nezbytné změnit způsob „governance“ založený na zastaralé legislativě, která už nevyhovuje dnešním podmínkám a požadavkům na otevřenost, férovost a motivaci ve vědě. Instituce se musí otevřít, odblokovat svůj vnitřní kariérní systém založený na dědičnosti týmů a umožnit instalaci samostatných výzkumníků v roli vedoucích týmů. To souvisí s podporou kvality na všech úrovních, aby bylo zamezeno demotivaci nejlepších českých vědců.

Národní kulatý stůl k vědní politice ukázal, že všechny zainteresované strany mají velký zájem o pozvednutí úrovně české vědy, výzkumu a inovací. Ukázal také, že za období minulého desetiletí proběhlo a bylo nastartováno mnoho pozitivních změn a že klíčoví aktéři národního systému vědy, výzkumu a inovací jsou schopni velmi otevřeného a konstruktivního dialogu.

Zdroj: Alliance4Life