facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády schválila návrh rozpočtu na vědu pro rok 2022

3. 5. 2021
Rada vlády schválila návrh rozpočtu na vědu pro rok 2022

Dubnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se konalo v pátek 30. dubna 2021 opět formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy, návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na rok 2022 s výhledy a příprava operačních programů OP JAK a OP TAK.

V úvodním bodě zasedání členové RVVI schválili druhou verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028. V roce 2022 je návrh výdajů z veřejných zdrojů o 1,35 mld. Kč vyšší než platný střednědobý výhled. Celkové objemy výdajů jsou navrženy ve výši:

  • na r. 2022 celkem 39,4 mld. Kč,
  • na r. 2023 celkem 40,4 mld. Kč,
  • na r. 2024 celkem 41,2 mld. Kč.

Rada v usnesení zdůraznila, že předložený návrh v objemu překračujícím schválený výhled zajišťuje nezbytnou stabilitu výzkumné základny a podporu aplikovaného výzkumu a transferu technologií a vytváří jednu z podmínek pro dlouhodobý růst HDP a konkurenceschopnost především inovativní aplikační sféry. Návrh přitom zároveň vychází z předpokladu, že makroekonomický růst je po pandemické krizi podmíněn mimo jiné investicemi veřejných prostředků do výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), jakož i z prokazatelného vlivu postupného navyšování výdajů na VaVaI v minulých letech na kvalitativní růst výsledků výzkumné sféry, především v oblasti přírodních věd, medicínských oborů, a dále v některých technických vědách, nebo z prokázané schopnosti relevantních vědních oborů rychle hledat a nacházet nová řešení epidemické krize vyvolané SARS-CoV-2. Materiál byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

„Rada vlády navrhuje v jednoznačné shodě rozpočet pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, který zajišťuje pro současné období poznamenané dopady pandemie a ekonomických problémů na jedné straně nezbytnou stabilitu systému, na druhé straně nastavuje podmínky pro dynamickou a efektivní absorpci zdrojů z Národního plánu obnovy a připravovaných operačních programů OP JAK a OP TAK,“ shrnul k výsledku jednání o rozpočtu první místopředseda RVVI Pavel Baran.

Rada pokračovala rozpravou k pravidelnému bodu o podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy (NPO), jehož předložení Evropské komisi je ve fázi posledních úprav. Po vypořádání připomínek bude Národní plán obnovy předložen vládě k projednání a následně Evropské komisi ke schválení. Předpokládané schválení a uzavření souvisejících smluvních dokumentů mezi ČR a EK se předpokládá v letních měsících tohoto roku.

V tradičně obsáhlé diskusi k NPO byli členové RVVI informováni o stavu příprav Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví, a dále k implementaci komponenty podpory výzkumu a vývoje v podnicích prostřednictvím programů TREND, The Country for the Future, Národní centra kompetence a dalších relevantních programů.

RVVI byla znovu seznámena se stavem příprav operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nově diskutovala také operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V souvislosti s Implementací Metodiky hodnocení 2017+ Rada dále schválila materiál „M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI“.

Návazně na usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 372 o návrhu na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků na SARS-CoV-2 přivítala Rada informaci náměstkyně ministra zdravotnictví prof. Vašákové o zajištění finančních prostředků na sekvenování, a v této souvislosti požádala Agenturu pro zdravotnický výzkum, Grantovou agenturu ČR a další relevantní poskytovatele o vypsání výzkumných projektů zaměřených na problematiku SARS-CoV-2 (mutace) s využitím dat získaných při sekvenování.

 

Zdroj: RVVI