facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Patentové údaje přináší informace o výsledcích výzkumné, vývojové a inovační činnosti v podobě nových trendů ve vybraných oblastech techniky a šíření vědeckých znalostí. Vypovídají i o ekonomické atraktivitě Česka pro zahraniční investory a především exportéry. Z nově vydané patentové statistiky Českého statistického úřadu vybíráme aktuální informace o patentové aktivitě veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

4. 5. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který přináší rámec pro dosavadní iniciativy v boji proti viru a onemocnění, které způsobuje. V rámci zastřešujícího dokumentu již bylo přijato prvních deset prioritních opatření, která v krátkodobém horizontu reagují na aktuální pandemii.

24. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Společně s ostatními dokumenty schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v rámci svého 355. zasedání formou per rollam také návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Materiál teď putuje do mezirezortního připomínkového řízení, pak jej bude schvalovat vláda. Navrhuje pět strategických cílů a 27 opatření, jak jich dosáhnout.

17. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo mezi výsledky doplněno indikativní škálování výzkumných organizací po dvou letech implementace hodnocení, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dělí výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

16. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na svém webu v rámci často kladených otázek ohledně dopadů pandemie COVID-19 zveřejnilo informace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, jehož přípravná fáze aktuálně probíhá.

1. 4. 2020

MŠMT

Asociace evropských univerzit (EUA) vydala doporučení, která mají přispět k oživení Evropského výzkumného prostoru. Upozorňuje na klíčovou roli evropských univerzit a navrhuje 11 kroků jak mobilizovat znalosti založené na výzkumu a využít je pro lepší a udržitelnější budoucnost.

23. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Jak si stojí Akademie věd ČR v oblasti publikační činnosti, patentové aktivity a zapojení do mezinárodní spolupráce v porovnání se Společností Maxe Plancka (MPG) a Společenstvím Gottfrieda Wilhelma Leibnize (WGL)? Komparativní analýzy zpracované Technologickým centrem ukazují silná a slabá místa při zohlednění počtu výzkumných pracovníků a rozpočtu.

12. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Iniciativa Alliance4Life poukazuje na přetrvávající rozdíly mezi výzkumným výkonem východních a západních evropských zemí. Za klíčové indikátory tohoto nepříznivého stavu považuje výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP a množství vědeckých publikací mezi nejcitovanějšími deseti procenty. Vydala proto dokument, v němž navrhuje klíčové kroky pro politiku na národní i celoevropské úrovni.

6. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 354. zasedání navrhla vládě jmenovat členkou předsednictva Technologické agentury ČR Kamilu Vávrovou namísto Pavla Komárka, kterému končí druhé funkční období.

28. 2. 2020

Vědavýzkum.cz

Společnost alevia pořádá v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 28. – 29. 4. 2020 první modul, který se zaměří na veřejnou politiku, prostředí a aktéry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

27. 2. 2020

alevia