facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠB-TUO: Tvořit svá vlastní pravidla hry

12. 6. 2021
VŠB-TUO: Tvořit svá vlastní pravidla hry

Portál Vědavýzkum.cz mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol. Na jaře 2021 školy připravily strategické záměry své vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Tento díl se podívá na budoucí plány Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

fileServlet

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) funguje ve městě už od roku 1945, ale její počátky sahají až do roku 1849. V roce 2019 univerzita oslavila 170 let od svého založení. Dnes má škola osm fakult a dalších pět vysokoškolských ústavů včetně superpočítačového centra IT4Innovations. Právě v tomto ústavu se letos plánuje instalace nejvýkonnějšího superpočítače v Česku. Superpočítače jsou přitom zcela strategickou infrastrukturou, která pomůže vylepšit například předpověď počasí či zpracovávat data o klimatické změně. Nejnovější ostravský počítač by měl patřit mezi prvních deset nejvýkonnějších strojů v Evropě.

Univerzitě se talé daří uzavírat důležitá strategická partnerství – například minulý rok uzavřela memorandum o spolupráci s mexickou univerzitou Universidad Autónoma de Zacatecas, jejíž studium je zaměřeno na těžbu nerostných surovin a ochranu životního prostředí. Škola spolupracuje i s místními institucemi – ve spolupráci s Akademií věd ČR například realizuje doktorský program se zaměřením na geotechniku a podzemní stavitelství.

Ani v mezinárodním srovnání škola nezaostává. V oborovém žebříčku QS World University Rankings 2021, ve kterém jsou světové univerzity hodnoceny celkem v jedenapadesáti disciplínách, uspěla VŠB-TUO v těžařských technologiích. V nich se dokonce umístila na 101. - 150. místě na světě. V obecném srovnání je na tom škola ovšem už o něco hůře. V aktuálním žebříčku THE World University Rankings 2021 se umístila ve druhé tisícovce srovnávaných škol. V regionálním žebříčku THE Emerging Economies University Rankings 2021 se škola umístila na 401.-500. pozici.

Nový Strategický záměr VŠB-TUO 2021–2027 si klade za cíl univerzitu dál posouvat. Jedním z klíčových aspektů je podle dokumentu výuka. Škola se tímto způsobem chce intenzivně podílet i na rozvoji Ostravska. „Budoucí rozvoj univerzity předpokládá maximální zapojení VŠB-TUO do přeměny našeho regionu. Tato transformace bude vyžadovat maximální důraz na výuku, protože budoucnost našeho regionu je v našich studentech a absolventech,“ píše v předmluvě k novému strategickému záměru rektor VŠB-TUO Václav Snášel.

To potvrzuje i Jana Kukutschová, tamější prorektorka pro vědu a výzkum, a v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz dodává: „Soustředit se chceme také na uplatnění našich absolventů. Jejich nezaměstnanost je relativně nízká, pod 1,5 procenta. Mnozí naši studenti tak mají zaměstnání ještě předtím, než dokončí studium. Inženýrů je zde nedostatek a průmysl je lačný po absolventech.“

Nový strategický záměr má tři hlavní priority a osm strategických cílů. První priorita s názvem Vzdělávání pro praxi v sobě zahrnuje cíle, jako je stabilizovat počet studentů na univerzitě a stát se univerzitou s vysokou míru uplatnitelnosti studentů na pracovním trhu. Druhá priorita se váže k rozvoji výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti. Třetí priorita se jmenuje Efektivní fungování. V jejím rámci škola plánuje efektivně řídit a využívat kapacity univerzity a dále vytvářet motivační prostředí, které podpoří rozvoj osobností i pracovních týmů. Další dva strategické cíle se týkají plánovaných změn marketingové značky univerzity a internacionalizace.

Uznávaný výzkum i otevřená věda

Výzkumu a vývoje se týká hned druhá priorita nového strategického záměru. Podle něj je VŠB-TUO univerzitou, kde se výzkumná činnost z velké části realizuje ve spolupráci s průmyslovými partnery. I proto se zdejší výzkum často orientuje na konkrétní problémy, které vyplývají z průmyslové nebo společenské praxe. Kromě toho je podle nové strategie možné, aby univerzita excelovala ve výzkumu pouze ve vybraných oblastech. Mezi tyto oblasti podle dokumentu patří energetika, včetně pokročilých materiálů a životního prostředí, a „High performance computing“. Právě do nich chce univerzita investovat dostupné prostředky.

První strategickým cílem v oblasti vědy a výzkumu je stát se uznávaným centrem orientovaného výzkumu. Univerzita se chce zaměřit především na zvýšení kvality výzkumných činností, ať už se jedná o množství publikací nebo mezinárodní či interdisciplinární spolupráci. Škola tak chce dosáhnout v příštích sedmi letech celkového počtu publikací nad mediánem daných oborů a zvýšení citačního ohlasu publikací s afiliací VŠB-TUO celkově o 15 %. Vyššího počtu kvalitních publikací plánuje univerzita dosáhnout například modernizací systému motivační podpory pro publikující autory, navázáním publikačních aktivit na systém hodnocení vědeckých pracovníků a například také medializací výzkumných úspěchů.

Dalším cílem je posílení výzkumné excelence v již zmíněných klíčových oborech. Škola v těchto strategických oblastech chce výzkumné týmy intenzivněji zapojit do národních i evropských výzkumných infrastruktur. Po pracovnících bude chtít, aby podávali návrhy do velkých mezinárodních programů na podporu vědy a výzkumu – například Horizon Europe. S tím se jim bude snažit škola zároveň systematicky pomáhat po administrativní stránce, ale i prostřednictvím motivační finanční podpory. Cílem by mělo být během příští sedmi let publikovat alespoň jeden článek v časopisech Science či Nature.

Dalším cílem je intenzivněji rozvíjet už popsanou interdisciplinární a mezinárodní spolupráci. Škola plánuje pracovat na rozvoji nástrojů na podporu podávání výzkumných projektů, intenzivně vyhledávat kontakty pro další spolupráci a aktivně se podílet na fungování národních i mezinárodních struktur.

Také výzkumná centra by se měla podle strategického záměru zapojit do práce na rozvoji doktorandů a mladých odborných pracovníků. Čtvrtým cílem je rozvíjení byznysového potenciálu univerzity. V jeho rámci se škola chce zaměřit na systematický rozvoj třetí společenské role univerzity. V plánu je efektivněji využívat potenciál chráněných výsledků duševního vlastnictví, zvýšit počet komerčně zajímavých výsledků vědecké činnosti se zahraniční ochranou a zvýšit také počet nově vzniklých univerzitních spin-off společností. Škola má v plánu také lépe propagovat spolupráci mezi jejími výzkumníky a aplikační sférou.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ale nezapomíná ani na otevřenou vědu. Právě budování potřebných infrastruktur je pátým cílem školy v oblasti výzkumu a vývoje. Univerzita chce vybudovat funkční infrastrukturu pro otevřenou vědu tak, aby výsledky jejího výzkumu a vývoje uspěly v konkurenčním prostředí na národní a mezinárodní úrovni. Pro tyto účely chce posílit i procesní a metodickou podporu realizace principů otevřené vědy. Univerzita plánuje posílit svou pozici jakožto součást velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ, vytvořit vlastní repozitář a navýšit počet publikačních výstupů v režimu Open Access meziročně o 5 %. Kromě toho se chce zapojit také do procesu implementace European Open Science Cloud.

Nový Strategický záměr VŠB-TUO 2021–2027 je v plném znění dostupný zde.

 

Další díly seriálu o nových strategických záměrech českých vysokých škol čtěte na portále Vědavýzkum.cz. Na podporu vybraných výzkumných oblastí se chce zaměřit například i Západočeská univerzita v Plzni. Česká zemědělská univerzita v Praze se zase plánuje více soustředit na principy udržitelnosti. VUT v Brně cílí na podporu aplikovaného výzkumu, naproti tomu Univerzita Palackého v Olomouci chce dosáhnout excelentních výsledků systematizací nástrojů řízení vědy. Univerzita Hradec Králové plánuje pracovat na zkvalitnění výuky i podpoře transferu výzkumných výsledků a hlavní vizí pražské Vysoké školy ekonomické je získání vedoucího postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. Technická univerzita v Liberci do budoucna plánuje určit prioritní směry výzkumu, do kterých bude efektivní investovat. Věnovali jsme se i tomu, co ve svém strategickém záměru nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , Ostravská univerzita a  v neposlední řadě České vysoké učení technické v Praze.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Foto: VŠB-TUO


vsb csVŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.