facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pozitivní efekt investic do regionálních výzkumných center

24. 11. 2017
Pozitivní efekt investic do regionálních výzkumných center

V rozhovoru „Vrátit peníze do Bruselu by bylo výchovné“ zveřejněném 16.11.2017 jsem se dopustil závažné záměny termínů, které by mohly vést ke špatnému výkladu mého sdělení. Proto níže dvě části rozhovoru opravuji. Čtenářům se za svou chybu omlouvám.

V odpovědi na druhou otázku „Narážíte tedy na to, že peníze ze strukturálních fondů nahradily zdroje z domácího rozpočtu?“ jsem chybně mluvil o výzkumných infrastrukturách. Správně měla třetí věta odpovědi znít: „Centra excelence a regionální výzkumná centra byla postavena, ale aby někdo velmi kriticky, podrobně a nekompromisně hodnotil, jak tato centra plní své projektové cíle, k tomu nedošlo.“

Odpověď na poslední otázku „Pojďme se ještě vrátit k těm výdajům. Jak vidíte budoucnost výzkumných infrastruktur s ohledem na postupný úbytek financování z evropských fondů?“ nejen opravuji, ale s využitím nedávno zpracovaných dat si ji dovolím i rozšířit.

Poslední věta prvního odstavce měla znít: „A já se domnívám, že všechny (mínil jsem výzkumné infrastruktury) nesplňují beze zbytku nezbytné charakteristiky, především unikátnost a otevřený přístup. Ministerstvo školství podle slov ředitele Leváka na zmíněné konferenci v tomto směru využije doporučení z interim hodnocení a bude motivovat ke sdružování některých tematicky podobných infrastruktur.“

Za poslední odstavec přidávám výsledek zpracování dat z výročních zpráv o hospodaření veřejných vysokých škol. Odpověď tudíž rozšiřuji vložením čtvrtého odstavce. „Z analýz příjmů veřejných vysokých škol ze smluvního výzkumu v doplňkové činnosti vychází výrazně pozitivní efekt investic ze strukturálních fondů do některých regionálních výzkumných center. Jak je vidět na grafu, podíl příjmů ze smluvního výzkumu na celkových výdajích na výzkum a vývoj se u některých vysokých škol mezi lety 2012 a 2016 znásobil. Platí to zejména pro Technickou univerzitu v Liberci (TUL), kde podíl v roce 2016 překročil 16 %, což je o dva procentní body více než pro všechny německé univerzity (rok 2014). Podobné zvýšení vidíme i u dalších technických vysokých škol, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Tyto výsledky ukazují, že řada výzkumných center naplňuje projektové záměry a stává se tolik potřebnými zárodky spolupráce mezi univerzitním výzkumem a podniky.“

 graf růžička

 

Autor: Vlastimil Růžička